Hovedstyret måtte –i 2020 gjennomføre sine fleste styremøter via digitale kanaler. 

Eierstruktur og styrets arbeid

Diakonhjemmet er organisert som en stiftelse med et ideelt formål og virksomheter organisert som ideelle
aksjeselskap. Virksomhetene har kompetansebaserte styrer.

Stiftelsen er eier av:

  • Diakonhjemmet sykehus AS,
  • Diakonhjemmet Omsorg AS,
  • Diakonhjemmet sykehusapotek AS,
  • Majoritetseier av VID vitenskapelige høgskole (53,4 prosent eierskap).
  • Stiftelsen og sykehuset eier Energisentralen AS med 50 prosent eierandel hver.

Styret for Det norske Diakonhjem er generalforsamling for Diakonhjemmets underliggende aksjeselskaper. Styret har den overordnede myndigheten og utgjør den øverste ledelsen av Diakonhjemmet. Styret skal sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag og formål, slik dette kommer til uttrykk i vedtektene. Styret skal føre et overordnet tilsyn med virksomhetene i datterselskapene, og sørge for at de ulike virksomhetene arbeider mot samme overordnet mål.

Kart eierandel – oppdatert pr 01.04.20. 

Styrets arbeid

Styret har en årsplan for sitt arbeid med tilbakevendende temaer som behandling av årsbudsjett, årsregnskap og annen økonomi- og virksomhetsrapportering, oppfølging av strategiplanen, risikostyring, tilsyn med at lover og regler følges, herunder personvernforordningen, HMS, bærekraft og samfunnsansvar.

Det som har stått høyest på dagsorden i 2020, var å vedta ny overordnet strategiplan og følge opp implementering og realisering av denne for Diakonhjemmet. Videre har fokuset vært på å realisere samarbeid på tvers av virksomhetene, utarbeide fullmaktstrukturer, behandle planer for og prosjekter i Diakonhjemmet hage og eiendomsutvikling. Håndtering av koronapandemien har også vært et viktig fokus i styrets arbeid i 2020, med jevnlige statusoppdateringer fra virksomhetene.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid og kompetanse samt samarbeidet med ledelsen. I 2020 ble det også gjennomført valg til styret. Styret består etter valget av åtte styremedlemmer, hvorav to er ansatterepresentanter og én er innstilt av Kirkerådet i Den norske kirke.

Styret for Det norske Diakonhjem valgte også nye styremedlemmer til styrene i Diakonhjemmet sykehus og Diakonhjemmet Sykehusapotek. Styret har også i sin funksjon som generalforsamling for datterselskapene, vedtatt revideringer av vedtektene til virksomhetene.

I 2020 ble det avholdt elleve møter, hvorav fem ekstraordinære. Styremøtene har i hovedsak blitt holdt digitalt.

Totalt 108 saker ble behandlet i 2020.