Om Diakonhjemmet

Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke. Diakonhjemmet ble grunnlagt i 1890 for å utdanne og mobilisere til «kirkelig nødinnsats» som svar på sosiale utfordringer og materiell nød i datidens Christiania.

Formålet til Diakonhjemmet er å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom

  • å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket
  • å utdanne til diakontjeneste
  • høgskole, sykehus og omsorg
  • forskning, utvikling og formidling
  • arbeid med etiske spørsmål
  • annen virksomhet som styrker formålet.

Diakonhjemmet realiserer formålet gjennom et omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning. Stiftelsen eier virksomhetene Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Sykehusapotek og Diakonhjemmet Omsorg, herunder sykehjem, hjemmetjenester, barnehager, barnevern og samtale- og veiledningstilbud. I tillegg er Diakonhjemmet majoritetseier av VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet har ca. 3000 hel- og deltidsansatte.

Organisasjonsmessig har stiftelsen konsernlignende trekk ved at kjernevirksomheten er organisert som ideelle aksjeselskaper. Ideelt eierskap og virksomhetsmodell innebærer at eventuelt overskudd i virksomhetenes drift går tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit). Det hentes dermed ikke ut utbytte av aksjeselskapene, men overskudd benyttes til formålet og tjener til det beste for virksomhetene, brukerne og samfunnet.

Diakonhjemmets hovedkontor ligger på Steinerud i Oslo.