Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet Sykehus AS har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innenfor psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen.

Driftsresultatet 2020 viser overskudd på 7,2 MNOK og årsresultatet viser overskudd på 9,8 MNOK (26,6 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.20 var på 527,2 MNOK som gir en egenkapitalandel på 47,7 % (51,9%). Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.20 på 544 MNOK i form av bankinnskudd.

Driften på sykehuset har i stor grad vært påvirket av pandemien som også har påført sykehuset betydelige merkostnader og reduserte inntekter. Styret forventere at de økonomiske konsekvensene kompenseres så lenge pandemien pågår.   

Innen psykisk helsevern er tjenestetilbudet videreutviklet i tråd med nasjonale føringer. Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030. Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt. Sykehuset legger stor vekt på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene. Det faglige nivået er høyt, med høy andel tilslag på søknader om forskningsmidler og publikasjoner i de høyest rangerte internasjonale tidsskriftene.

Andre sentrale prioriteringer i 2020 har vært overtagelse av medikamentell onkologi fra OUS for pasienter som har Diakonhjemmet som opptaksområde; bedre utnyttelser av arealer for å gi plass til utvidet klinisk aktivitet og bedre integrasjon mellom somatikk og psykisk helse; sikre gevinster av ny klinikkorganisering og samorganiserte kontorfunksjoner; øke antall og tydeliggjøre oppgavene til frivillige; og redusere miljøpåvirkning.

Diakonhjemmet sykehus

Nest flest videokonsulta-sjoner i Helse Sør-Øst

I koronatiden er de fleste fysiske møter på sykehus erstattet med digitale møter. Diakonhjemmet har nest høyest andel videokonsultasjoner i Helse Sør-Øst. Særlig på Senter for ortopedi og revmatologi bruker man video systematisk som konsultasjonsform. 

Les mer

Diakonhjemmet sykehus

Stor tildeling av forskningsmidler

Syv prosjekter ved Diakonhjemmet Sykehus har fått regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, alle for minst tre år fremover. I tillegg har Siri Lillegraven fått en stor tildeling fra Forskningsrådet til forskerprosjekt for unge talenter. Forskningslederen er spesielt glad for støtte til store samarbeidsprosjekter på tvers av klinikkene.

Les mer her