VID vitenskapelige høgskole

Årsregnskapet for VID i 2020 viser et overskudd på 28,4 MNOK (3,3 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.20 er 74 MNOK (45,5) som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 39,2% (32,6%) og egenkapital som andel av inntektene på 14 % (9,5%). Eiendelene pr. 31.12.20 utgjør 188,8 MNOK (139,8 MNOK) hvorav bankinnskudd utgjør 78,9 MNOK (105,6 MNOK) som gjør at høgskolen har god likviditet.

Per oktober 2020 har VID 5 920 studenter, 535 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

VID har hatt en positiv utvikling innenfor mange områder. VID har fått betydelige tilslag på søknader om prosjekter fra DIKU og NFR, og fått tildelt nye studieplasser og rekrutteringsstillinger. Søkertallene i master- og videreutdanningene er økt, mens det er nedgang innenfor bachelorutdanningen i sykepleie og en øking ved sosialt arbeid heltid. Søkertallene for de øvrige bachelorutdanningene ligger omtrent på samme nivå i 2020 som i 2019.

Opptakstallene, antall registrerte studenter, studiepoengproduksjonen og antall kandidater er økt i 2020 sammenlignet med 2019.

Publiseringspoengene for 2020 er forventet å øke med 25 prosent sammenlignet med 2019.

Antall stipendiater er økt fra 85 i 2019 til 91 i 2020 og det ble gjennomført 10 disputaser som er forventet å øke i 2021.  

Andelen ansatte med førstekompetanse er redusert fra 55,3 prosent i 2019 til 52,2 prosent i 2020, noe som tydeliggjør at det fortsatt er viktig med fokus og fortsatt satsning på rekruttering og intern kompetanseheving for å nå høgskolens mål.

VID vedtok i september 2020 å opprette deltidstilbud i sykepleie på Helgeland med oppstart høsten 2021. Målet er i første omgang å starte opp et kull med 25 studenter fra høsten 2021. Samme måned ble det også vedtatt at det opprettes deltidstilbud i sykepleie og vernepleie i samarbeid med Bærum kommune med oppstart høsten 2021.

2020 har vært et viktig år for utvikling av VIDs omfattende campus-utviklingsprosjekter. VID utvikler nye campus i Bergen, Stavanger og Oslo, med planlagt innflytting i henholdsvis 2021, 2022 og 2024.

VID vitenskapelige høgskole

VID kraftig styrket i statsbudsjettet for 2021

Utkast til statsbudsjett for 2021 anerkjenner VIDs vekst og kvalitetsarbeid og styrker høgskolens planer for ytterligere ekspansjon gjennom en budsjettøkning på nærmere 13 prosent. Opptrapping av studieplasser, fullfinansiering av tildelte stipendiatstillinger og økt studiepoengproduksjon ligger bak størstedelen av økningen.

Les mer her

VID vitenskapelige høgskole

115 nye studieplasser og
7 nye stipendiatstillinger

I slutten av mai la Kunnskapsdepartementet fram fordelingen av 4000 nye studieplasser og 250 ekstra rekrutteringsstillinger. VID har fått hele 115 studieplasser og 7 phd stillinger fra høsten 2020, knyttet til helse- og sosialfag.

Les mer her