Risikoforhold

Diakonhjemmets virksomhet er eksponert for risiko på en rekke områder. Det arbeides med et helhetlig system for virksomhetsstyring ved Diakonhjemmet hvor risikostyring er et sentralt element.

Markedsrisiko

Diakonhjemmet sine virksomheter baseres på avtaler med Helse Sør-Øst (sykehuset), Oslo kommune (Omsorg), Kunnskapsdepartementet (VID). Inntektene fra det offentlige er til dels aktivitetsbasert. Endringer i funksjonsfordeling og inntektsfordeling mellom sykehusene i Oslo er et risikoområde for sykehuset. I og med at en så stor andel av inntektene i Diakonhjemmet er finansiert fra det offentlige, er det risiko ved at finansieringsordningene endres ved f. eks at det offentlige overtar en større andel av funksjonene og midlene.

Finansiell risiko

Den finansielle risiko vurderes som lav. Konsernet har renterisiko for eksisterende lån. I løpet av de neste årene skal det investeres betydelig i eiendomsutvikling i Diakonhjemmet hage som vil gi høyere lånebelastning for Diakonhjemmet.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen vurderes som lav, og likviditeten anses som god for både morselskapet og for konsernet. Investeringer knyttet til utvikling av Diakonhjemmet hage som kommer i 2021 krever at det etableres en trekkfasilitet.