Året da planer ble endret

2020 var året da verden ble rammet av en pandemi. Mye ble stanset, avlyst, utsatt eller gjennomført på en annen måte.

Året ble naturligvis annerledes enn det jeg hadde sett for meg, som nytilsatt administrerende direktør og forstander. Mine planer om å besøke og bli kjent med virksomhetene, ledere og medarbeidere, måtte skrinlegges. Når jeg nå skriver dette forordet, merker jeg en enorm stolthet over og takknemlighet for det ansatte har lagt ned av innsats i et meget krevende år.

Pandemien har naturlig nok påvirket driften ved alle våre virksomheter. Sykehuset håndterte den første smittebølgen under stor usikkerhet, og fikk samtidig i oppdrag å forberede beredskap tilsvarende inntil 80 % av alle somatiske senger og en tredobling av intensivkapasitet.  Sykehjemmene og hjemmetjenestene ble rammet av smitte blant beboere, brukere og ansatte, men fikk raskt svært strenge og gode smittervernrutiner på plass og har forhindret større utbrudd. VID måtte i løpet av veldig kort tid legge om til heldigital undervisning, studentene kunne ikke komme til campus. Sykehusapoteket endret driften da sykehuset ble skallsikret da pandemien kom.

Virksomhetene innførte raskt svært strenge beredskapsrutiner og har i all hovedsak holdt smitten ute av institusjonene. Driften ble lagt om, nye metoder og digitale verktøy er tatt i bruk for å kunne holde tilbud åpne, yte helsehjelp, gi omsorg og pleie, og sikre studenters praksisstudier.

Jeg ønsker spesielt å takke ansatte for deres profesjonalitet og utholdenhet i håndteringen av pandemikrisen. Ett år etter at pandemien slo inn, er det fortsatt mye smitte og mange som må i isolasjon og karantene. Mange medarbeidere har stilt opp ekstra veldig lenge for å gi et godt tjenestetilbud til brukere og pasienter under svært utfordrende betingelser. Det står stor respekt av denne innsatsen.

Jeg ønsker spesielt å takke ansatte for deres profesjonalitet og utholdenhet i håndteringen
av pandemikrisen.

Ingunn Moser, adm. direktør og forstander 

2020 var året da planer ble endret over natten. Det har påvirket vår drift og styring, vår samhandling med interessenter og samarbeidspartnere, og våre muligheter til å utvide våre kontaktflater.

Derfor har vi dette året prioritert å skape en organisasjon som klarer å håndtere de ambisiøse planene vi skal gjennomføre de neste årene.  Strategiplan 2020 - 2030 er godt forankret i organisasjonen, og de ansatte melder tilbake at det er inspirerende å jobbe med et så spennende oppdrag. Vårt målbilde er at Diakonhjemmet skal være

  • en pådriver for bærekraft
  • en tydelig og betydelig samfunnsaktør
  • en magnet for samarbeidspartnere, og et attraktivt arbeids- og studiested

Etter mange års arbeid kunne vi glede oss over at Oslo bystyre 6. mai 2020 vedtok reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage (DH), et stort og ambisiøst utviklings- og utbyggingsprosjekt på området vårt. Vi har byggeklare tomter regulert for blant annet sykehjem, videregående skole, flerbrukshall og studentboliger. Campus Diakonhjemmet vil bli fullt av liv og fellesskapsbyggende aktiviteter. Det er unikt i en by som er i manko på både tomter og kapasitet.

Vi er nå i gang med et omfattende arbeid for å skape forsøksarenaer for nye helhetlige omsorgsmodeller og innovative driftsformer for fremtidens velferd, som inkluderer stat, kommune, frivillig sektor og andre samarbeidspartnere som vi deler visjoner og verdier med. Dette skal ikke bare gjelder for Oslo, men flere steder i landet hvor vi har virksomheter.

Med utgangspunkt i formål og strategi, skal vi også tydeliggjøre vår verdiprofil. Som diakonal organisasjon er vi del av kirkens omsorgstjeneste. Vi er kirkens tilstedeværelse midt i hverdagen. I 2020 har vi vært med og tatt et stort ansvar i en beredskaps- og krisesituasjon for landet vårt. Vi skal være med og svare på behov og utfordringer etter pandemien også, og gleder oss til å fortelle mer om hva vi ønsker å få til!

 

Ingunn Moser.
Administrerende direktør og forstander 
Det norske Diakonhjem