Økonomi – resultat

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Dette innebærer at eventuelt overskudd i virksomhetenes drift går tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit).

Diakonhjemmet (konsernet)

Nedenfor er resultatene til konsernet Diakonhjemmet kommentert. Tallene for 2019 står i parentes.

Diakonhjemmet i 2020 har en samlet omsetning på 3 182 MNOK (2 911 MNOK). Årsresultatet i 2020 viser et overskudd på 40,9 MNOK (40,4 MNOK). Resultatene påvirkes av endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse. Årsresultat er på ca. samme nivå i 2020 som i 2019, men sykehuset har redusert årsresultat fra 26,6 MNOK i 2019 til 9,8 MNOK i 2020, mens høgskolen (VID) har økt årsresultat fra 3,3 MNOK i 2019 til 28,4 MNOK i 2020.

Pr. 31.12.2020 har konsernet en egenkapital på 1 079 MNOK (1 038 MNOK), tilsvarende en egenkapitalandel av totalkapital på 38% (41%).

Konsernets kontantstrøm er negativ. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset finansiert over drift. Likviditeten ansees fortsatt som god.

Det norske Diakonhjem (morselskapet)

Det norske Diakonhjem (morselskapet) har et driftsresultat på 12,9 MNOK (17,4 MNOK). Årsresultatet viser et overskudd på 6,1 MNOK (5,1 MNOK). Egenkapitalen per 31.12.2020 er 525,9 MNOK (519,8 MNOK) som er egenkapitalandel på 37% (40%).

Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.

Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Omsorg+-bygget fullfinansieres med lån fra Husbanken og Oslo kommune. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene. Det arbeides med kapitalforvaltning, økonomi- og virksomhetsstyring for å utvikle og sikre den finansielle og økonomiske stillingen for Diakonhjemmet.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM

STIFTELSEN RESULTATREGNSKAP
for perioden 01.01-31.12.2020
  KONSERN
2019 2020   Note 2020 2019
   

Driftsinntekter

     

  4 503 136

-

Salgsinntekter

2

142 409 386

149 747 213

  19 067 186

-

Basistilskudd og aktivitetsbaserte inntekter

2

2 830 897 547

  2 565 909 490

  122 264 130

  130 981 988

Leieinntekter

2

46 112 857

  48 036 631

  17 358 679

  14 908 390

Andre driftsinntekter

2

162 644 058

  145 617 497

  163 193 131

  145 890 378

SUM DRIFTSINNTEKTER  

3 182 063 848

  2 909 310 831

    Driftskostnader      

-

-

Forbruk av varer

 

299 855 401

282 949 195

50 568 927 60 444 119 Lønn, sos.utg. og andre pers.kostn.

4, 6

2 066 658 342 1 944 674 469
29 000 474 29 707 820 Årets av- og nedskrivninger

3

105 487 682 91 287 701
63 831 525 56 965 542 Andre driftskostnader 4 664 804 110

  544 959 911

143 400 926 147 117 481 SUM DRIFTSKOSTNADER  

3 136 805 535

  2 863 871 276

  17 357 706

  12 856 259

DRIFSRESULTAT  

45 258 313

  45 439 555

   

Finansinntekter og -kostnader

     

6 774 057

  6 918 262

Finansinntekter

8

11 044 296

  15 628 193

16 813 235

  11 079 034

Finanskostnader 9

12 819 691

  18 452 895

  (10 039 178)

  (4 160 772)

RESULTAT AV FINANSPOSTER  

-1 775 395

-2 824 702

  7 318 528 

  8 695 487 

RESULTAT FØR SKATT  

43 482 918

  42 614 853

2 215 079

  2 564 466 

Skattekostnad

15

2 564 466

  2 215 079

  5 103 449

  6 131 021

ÅRETS RESULTAT

 

40 918 452

  40 399 774

   

Minorietens andel av resultat

11

1 698 081

1 196 105

   

OVERFØRINGER:

     

  5 103 449

  6 131 021

Overført til/fra annen egenkapital

11

  28 010 322

  38 701 693

  5 103 449

  6 131 021

SUM

 

  28 010 322

  38 701 693

 Noter finner du her


 

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM

STIFTELSEN     KONSERN
12/31/19
 
12/31/20
 
BALANSE
EIENDELER:
Note
 
12/31/20
 
12/31/19
 

 

 

ANLEGGSMIDLER

     
   

IMATERIELLE EIENDELER
Imaterielle eiendeler
SUM IMATERIELLE EIENDELER3


6 371 232
6 371 232


3 834 270
3 834 270

   

VARIGE DRIFTSMIDLER

     

95 927 926
714 774 497
6 295 555

94 823 206
919 047 839
5 508 958

Tomter
Bygninger
Inventar, anlegg & transp.mid

 

61 569 011
1 477 147 515
132 589 670

61 823 206
1 256 941 453
103 936 358

1 019 380 003

1 136 477 277

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 3

1 671 306 196

1 422 701 017

    FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER      

89 450 0240
0
12 656 925

105 832 051
0
12 656 925

Investeringer i datterselskaper
Pensjonsmidler
Andre finansielle anleggsmidler

5
6
7

0
16 035 215
96 727 215

0
10 478 627
90 113 900

102 106 949

121 988 961

SUM FINANSIELLE ANLEGGSM.  

144 171 469

112 762 430

1 121 486 952

1 258 466 238

SUM ANLEGGSMIDLER

 

1 821 848 897

1 539 297 717


 

   

OMLØPSMIDLER

     
0 0

Varelager

 

10 758 835

9 879 202


 

   

FORDRINGER

     

5 578 632

18 502 425

Kundefordringer

 

69 638 673

48 563 119

1 966 848

52 282

Konsernfordringer   0 0

2 442 403

1 386 361

Andre fordringer  

71 369 327

55 433 368

9 987 883

19 941 068

SUM FORDRINGER  

141 008 000

103 996 487


 

   

INVESTERINGER

     

49 107 981

54 280 381

Aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond

8

57 809 123

52 592 549

114 767 364

110 806 806

Bankinnskudd og kontanter

10

776 607 586

813 232 474

173 863 228

185 028 255

SUM OMLØPSMIDLER

 

986 183 544

979 700 712

1 295 350 180

1 443 494 493

SUM EIENDELER

 

2 808 032 441

2 518 998 429


 

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM

STIFTELSEN     KONSERN
 12/31/19 12/31/20

EGENKAPITAL/GJELD:

Note 12/31/20 12/31/19

 

 

INNSKUTT EGENKAPITAL

      
15 000 000 15 000 000 Grunnkapital 11

15 000 000

15 000 000

415 460 929 415 460 929 Annen innskutt egenkapital 11 382 460 929 382 460 929
430 460 929 430 460 929 SUM INNSKUTT EGENKAP.   397 460 929 397 460 929
   

OPPTJENT EGENKAPITAL

     

89 323 792

95 454 814

Annen egenkapital

11

649 279 282

620 897 590

    Minoritetsinteresse 11

32 657 112

19 748 982

519 784 721

525 915 743

SUM EGENKAPITAL  

1 079 397 323

1 038 107 501

   

LANGSIKTIG GJELD

     

9 188 461

6 976 265

Pensjonsforpliktelser

6

51 152 250

78 790 561

682 747 122

827 586 760

Gjeld til kredittinstitusjon 12

879 650 606

735 565 268

8 974 338

7 692 282

Annen langsiktig gjeld 12

30 377 282

32 971 838

19 247 615

16 250 015

Konserngjeld    0 0

720 157 536

858 505 322

SUM LANGSIKTIG GJELD  

961 180 138

847 327 667

   

KORTSIKTIG GJELD

     

32 422 050

33 249 536

Leverandørgjeld

 

155 380 712

141 459 354

0 0 Gjeld til kredittinstitusjon   0

3 056

6 094 676

2 633 474

Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter  

143 336 292

132 921 341

2 511 775

2 665 185

Betalbar skatt 15

2 665 185

2 511 775

2 472 844

3 318 275

Konserngjeld   0 0

6 455 893

14 270 427

Diverse avsetninger 13

187 004 392

113 565 903

5 450 685

2 936 531

Annen kortsiktig gjeld 14

279 068 399

243 101 832

55 407 923

59 073 428

SUM KORTSIKTIG GJELD  

767 454 980

633 563 261

           

775 565 459

917 578 750

SUM GJELD

 

767 454 980

633 563 261

           

1 295 350 180

1 443 494 493

EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL

 

2 808 032 441

2 518 998 429

 Noter finner du her 


STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM

STIFTELSEN   KONSERN
2019 2020 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2020 2019
   

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

   

7 318 528

8 695 488

Årets resultat før skatt

43 482 919

42 614 853

-1 282 056

-1 282 056

Nedskrivning lån Oslo kommune

-2 594 556

-2 594 556

9 038

0 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

-67 611

-27 332

29 707 820

33 070 149

Av- og nedskriving anleggsmidler/goodwill

108 082 238

93 882 257

0 1 500 000

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

1 500 000 0

-5 172 974

-4 692 038

Årets kursendring på plasseringer

-4 736 212

-5 134 805

-1 466 834

-2 411 056

Betalt skatt

-2 411 056

-1 466 834

0 0

Endring i varelager

-879 633

-806 789

-1 533 659

-12 923 793

Endring i kundefordringer

-17 657 638

-1 433 695

6 374 064

827 486

Endring i leverandørgjeld

13 882 240

19 640 404

606 570

-2 212 196

Endring netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

-47 272 592

-28 993 966

12 449 307

5 655 233

Endring i andre tidsavgrensningsposter eks skatt

99 165 074

45 233 614

         

47 009 804

26 227 216

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

190 493 172

160 913 151

   

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

   

0

383 659

Avgang driftsmidler

114 423

78 174

-232 098 883

-150 551 082

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-355 021 550

-331 107 444

-4 355 570

-16 382 028

Kjøp og finansiering av virksomhet/datterselskap

-4 250 000

0
0 0 Kapitalinnskudd KLP

-7 246 151

-6 613 315

0

-5 000 000

Investering i andre finansielle anleggsmidler

-5 000 000

0
- -461 841 Netto endring i plasseringer 823 186 0
         

-236 916 294

-172 029 812

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-371 883 640

-336 819 399

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

   

210 697 166

164 024 879

Ny langsiktig gjeld

167 019 422

210 697 166

0 0 Endring trekkfasiliteter 0

-2 609 242

-23 532 423

-22 182 840

Nedbetalt langsiktig gjeld

-22 937 140

-20 534 823

0 0 Overtagelse/salg av virksomhet - likvide midler

683 297

0

187 164 743

141 842 039

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

144 765 579

187 553 101

         

-2 741 747

-3 960 557

Sum endring likvide midler

-36 624 889

11 646 853

         

117 509 110

114 767 363

Likvide midler 01.01.

813 232 474

801 585 621

         

114 767 363

110 806 806

Likvide midler 31.12.

776 607 585

813 232 474