Vern om skaperverket

For å være en pådriver for bærekraft er det nødvendig å begrense CO2 avtrykket i det ytre miljø. Det er utarbeidet miljø- og bærekraftplaner som bl.a. innebærer å koordinere planarbeid, målsetting og rapportering – inkludert miljøledelse og sertifiseringsordninger.

Et målbilde i Diakonhjemmets strategiplan 2020-2030, som ble vedtatt i januar 2020, er å være en pådriver for bærekraft, hvor ytre miljø er ett viktig element. Det arbeides med miljø- og bærekraftplaner som bla innebærer å koordinere planarbeid, målsetting og rapportering inkludert miljøledelse og sertifiseringsordninger.

Diakonhjemmets påvirkning på det ytre miljø stammer i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transport og entreprenørvirksomhet. Med over 3 000 ansatte og 90 000 kvm bygningsmasse og Diakonhjemmet hage på 45 mål under planlegging, er bærekraftig drift -og eiendomsutvikling viktig.

Geovarme og felles energisentral

Diakonhjemmet har bygget en felles energisentral der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg mer selvforsynt med energi til varme /kjøling. Målet med den sentrale energisentralen er å bygge et helhetlig energisystem for både eksisterende og nye bygg som utnytter energioverskudd og fordeler dette på en best mulig måte.

Et forprosjekt er i gang for å se på muligheten for å etablere et underjordisk avfallshåndtering-system for DH. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og stiftelsen. Bakgrunnen for dette forprosjektet er å ivareta en fremtidig effektiv, miljø og trafikkvennlig avfallshåndtering i DH og øvrige bygg på eiendommen.

Diakonhjemmet hage skal sertifiseres etter BREEAM Community ? et verktøy for helhetlig områdeutvikling. Som en av de første utbyggingsprosjektene i landet ble første fase godkjent i 2019. Arbeidet med det andre av de tre trinn i sertifiseringen er godt i gang. Hvert enkelt bygg/prosjekt i DH skal byggsertifiseres etter BREEAM NOR ? Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg.

Miljøsertifisering ? BREEAM

Diakonhjemmet sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001, stiftelsens eiendomsavdeling (nå avdeling for utvikling, innovasjon og bærekraft) er sertifisert som Miljøfyrtårn.

VID Oslo og VID Bergen ble Miljøfyrtårn i 2019, og VID Tromsø ble det i 2020. VID Stavanger skal bli Miljøfyrtårn når ny campus står ferdig i 2022.

Diakonhjemmet Omsorg AS har startet prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Diakonhjemmet er medlem av og har tilsluttet seg: