Årsregnskap og risikoforhold

Her er resultatene til Diakonhjemmet samlet kommentert. Tallene for 2021 står i parentes.

Diakonhjemmet (konsernet)

Diakonhjemmet har i 2022 (tall for 2021 i parentes) en samlet omsetning på 3 730 MNOK (3 531 MNOK). Årsresultatet i 2022 viser et underskudd på 31,2 MNOK (- 51,2 MNOK). Egenkapitalen pr 31.12.2022 var på 998 MNOK (1 030 MNOK), som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 34% (35%). Netto kontantstrøm for 2022 er 52,1 MNOK. Likvide midler pr 31.12.22 er 679,4 MNOK. 

Det norske Diakonhjem (morselskapet)  

Det norske Diakonhjem (morselskapet) har et årsresultat på -16,9 MNOK (-45,2 MNOK).

Selskapet har kostnadsført 11 MNOK (54 MNOK) i forprosjektkostnader knyttet til utvikling av Diakonhjemmets eiendom i Oslo. Reguleringskostnader og kostnader frem til og med konseptvalg er resultatført. Egenkapitalen per 31.12.2022 er 463,8 MNOK (480,7 MNOK) som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 33% (35%). Netto kontantstrøm for 2022 er 0. Kontantstrøm påvirkes av at eiendomsutviklingskostnader er finansiert over drift samt oppkapitalisering av Fagskolen Diakonova AS, Dues Vei Omsorg AS og Diakonhjemmet Omsorg AS.

Likvide midler i form av bankinnskudd er 82,6 MNOK pr 31.12.22. Likviditeten vurderes som tilfredsstillende.  

Det er god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse. Det jobbes med å etablere langsiktig finansiering av nybygg og videre satsningsområder.  

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. 

Her kan du laste ned årsregnskapet for 2022 til Det norske Diakonhjem.

 

Risikoforhold

Diakonhjemmets virksomheter er eksponert for risiko på en rekke områder. Det arbeides med et helhetlig system for virksomhetsstyring ved Diakonhjemmet hvor risikostyring er et sentralt element.

Diakonhjemmets virksomheter er eksponert for risiko på en rekke områder. Det arbeides med et helhetlig system for virksomhetsstyring ved Diakonhjemmet hvor risikostyring er et sentralt element.

Risiko knyttet til IT-sikkerhet er fortsatt et prioritert område med høy bevissthet. Økt ustabilitet i verden med høy inflasjon påvirker økonomien både i driftsorganisasjonene og eiendomsprosjektene ved Diakonhjemmet. Det er økt bevissthet om risikoen knyttet til de utfordringer helse- og omsorgssektoren står ovenfor, med bemannings- og bevilgningsutfordringer kombinert med stadig flere eldre med økt pleietyngde. 

Markedsrisiko 

Diakonhjemmets virksomheter baseres i hovedsak på avtaler med Helse Sør-Øst (sykehuset), Oslo kommune (Omsorg) og Kunnskapsdepartementet (VID). Inntektene fra det offentlige er til dels aktivitetsbasert. Endringer i funksjonsfordeling og inntektsfordeling mellom sykehusene i Oslo er både et risiko- og mulighetsområde for sykehuset. I og med at en så stor andel av inntektene i Diakonhjemmet er finansiert fra det offentlige, er det risiko knyttet til at finansieringsordningene endres ved f. eks at det offentlige overtar en større andel av funksjonene og midlene. Samtidig er virksomhetene til Diakonhjemmet innenfor helse, utdanning og omsorg, et vekstområde hvor etterspørselen er økende. Arbeidet i det regjeringsoppnevnte Avkommersialiseringsutvalget kan tydeliggjøre ideell sektors rolle.    

Finansiell risiko 

Den finansielle risiko vurderes som lav fordi konsernet har solid verdijustert egenkapital kombinert med lav gjeldsgrad. Konsernet har renterisiko for eksisterende lån, hvorav 40% av rentebærende lån er rentesikret i 10 år og mer. I løpet av de neste årene skal det investeres betydelig i eiendomsutvikling i Diakonhjemmet hage som vil gi høyere lånebelastning for Diakonhjemmet og det jobbes med å utarbeide en finansieringsstrategi for dette.  

Kredittrisiko 

Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav. 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisikoen vurderes som moderat. I de kommende årene vil likviditetsbehovet være påvirket av økt investeringsaktivitet og likviditetsstyringen vil være en integrert del av finansieringsstrategien.