Rammebetingelser
for ideell sektor

Diakonhjemmet opplever en kunnskapsmangel og et behov for å skape trygghet, tillit og legitimitet for ideelle virksomhets roller og bidrag til oppgaveløsningen innenfor velferd.

Dette til tross for at Stortinget og flere regjeringer har tydeliggjort sitt ønske om å ha ideell sektor som leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Diakonhjemmet har derfor i 2022 vært en pådriver i Virkes arbeid med utviklingen av en bransjestandard for ideelle aktører. Hensikten har vært å tydeliggjøre mulighetene og skape forståelse for handlingsrommet som finnes for offentlig sektor til å samarbeide med ideelle organisasjoner.

Bransjestandarden for ideell velferd, som gjelder for alle Virkes ideelle medlemmer som slutter seg til den med eget styrevedtak, ble vedtatt i styret for Virke Ideell og frivillighet i oktober 2022. Diakonhjemmets hovedstyre sluttet seg til bransjestandarden i desember.

Enda viktigere i 2022, er regjeringens opprettelse av et utvalg som skal levere en delrapport med framlegg om juridisk definisjon av ideelle virksomheter, innen juni 2023.

Diakonhjemmet har uttalt seg svært positivt til regjeringens initiativ. En opprydning i begrepsapparatet oppleves som et helt nødvendig grep for å sette vedtatt politikk om ideelle virksomheters plass innen velferd ut i livet.