I parken er det satt ut 16 plantekassen som disponeres av studenter og beboere for dyrking av grønnsaker, urter eller planter til eget bruk. 

Vern om skaperverket
– miljø og bærekraft

Diakonhjemmet har ambisjon om å være en pådriver for bærekraft og arbeider systematisk med å redusere fotavtrykket på det ytre miljø basert på miljøledelsessystemet ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

Sosial bærekraft står sentralt i Diakonhjemmets virksomhet og satsninger. Diakonhjemmet har eierskap i en sosial entreprenør. Målemetoder av sosial virkning er under utvikling både i denne virksomheten og i VID vitenskapelige høgskole. 

I 2022 har stiftelsen hatt et særlig fokus på utvikling av planverk for å sikre en bærekraftig utvikling av det regulerte utbyggingsområde (S- 5083) som utgjør 1/3 av hovedeiendommen på 130 mål. Byggene som planlegges oppført, skal møte en av de to høyeste standarder definert av BREAM NOR. Ved utgangen av 2022 var BREAM Communities planverket for helhetlig områdeutvikling nesten ferdigstilt. Også her er målet å oppnå ett av de to høyeste standardkrav i sertifiseringen.  Diakonhjemmet Omsorg+ er det første bygget i utbyggingsplanen og er nå under sertifisering ihht. BREEAM-In-use.  

Det er satt konkrete mål for å redusere energiforbruk, transportforbruk og avfallsmengde i tillegg til økt sorteringsgrad for avfall. Felles energisentral har i 2022 erstattet 39% av energien til oppvarming med nærvarme fra geovarme og overskuddsvarme fra kjøling. 

Covid-19 har hatt stor innvirkning på reisevirksomheten og resultert i at mye møtevirksomhet har blitt digital. Denne praksisen videreføres. Det er etablert mer fleksible løsninger for å arbeide hjemme og det jobbes med hvordan fleksibiliteten kan bidra til å redusere arealbehovet og dermed også det miljømessige fotavtrykket. 

Grønt  sykehus

Sykehuset jobber med miljø og klima som M-en i HMS-arbeidet. På handlingsplanen har sykehuset fastsatt følgende miljømål: 

  1. ​Redusere avfallsmengden 
  2. Øke kildesortering
  3. Øke andel rengjøringsprodukter med miljømerking
  4. Følge opp arbeid med de nasjonale klima- og miljømålene for spesialisthelsetjenesten.

Utover målene i HMS-handlingsplanen vår jobber sykehuset kontinuerlig med de nasjonale klima og miljømålene for spesialisthelsetjenesten 2022-2030, hvor vi årlig rapporterer til HSØ. Nasjonale klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten 2022-2030 - Helse Bergen (helse-bergen.no)​

Helhetlig miljøledelse i VID

I VID vitenskapelige høgskole er arbeidet med miljø og bærekraft en viktig prioritering. VID jobber for å utvikle en helhetlig miljøledelse, der alle enhetene har som mål å kontinuerlig redusere sine lokale miljøpåvirkninger i samsvar med virksomhetens overordnede miljømål.

VID har sitt eget miljøstipend som ansatte og studenter kan søke om å få støtte fra dersom de velger å reise på en miljøvennlig måte.

I arbeidet for å ivareta miljøet jobber VID for å være et Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har VID måttet vurdere blant annet hvordan vi håndterer arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer om blant annet matsvinn og plast inngår i disse vurderingene. Dette har gitt oss mulighet til å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det gjør oss i stand til å være med på å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

VID jobber mot at alle enhetene våre skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert. For å oppnå dette er alle studiestedene våre forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i en årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.