Foto: Colourbox

Likestilling og diskriminering

Diakonhjemmet har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og nulltoleranse for diskriminering. Diakonhjemmet mener at mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten. Samtlige virksomheter har utarbeidet retningslinjer og arbeider planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.  

Virksomhetene samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.  

Det norske Diakonhjem arbeider målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Slik skal virksomheten tiltrekke seg engasjerte og kompetente medarbeidere, styrke kompetanse knyttet til mangfoldsledelse, fremme et attraktivt arbeidsmiljø og i størst mulig grad legge til rette for å realisere positive effekter av mangfold og likestilling.  

Stiftelsens administrasjon har i 2022 revidert organisasjonens lønnspolitikk, HMS-handlingsplan og tilsettingsreglementet i tråd med Diakonhjemmets verdier, visjon og strategiske mål.  

I 2022 har virksomhetene og stiftelsens administrasjon fulgt opp anbefalingene fra Diakonifaglig råd om å sette temaet rasisme og diskriminering tydeligere på dagsorden. Et felles program har omfattet kunnskapsbygging, gjennomgang av personalpolitiske dokumenter og arbeid i enhetene med forebygging og håndtering av uønsket atferd og hendelser. Rasisme er videre tematisert i fellesarrangement og seminarer, herunder Diakoniens dag og markering av FNs internasjonale dag mot rasisme og diskriminering.  

Hovedstyret består av åtte personer, hvorav fem kvinner og tre menn.