Om Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell institusjon innenfor Den norske kirke. Diakonhjemmet ble grunnlagt i 1890 for å utdanne og mobilisere til «kirkelig nødinnsats» som svar på sosiale utfordringer og materiell nød i datidens Christiania.

Formålet til Diakonhjemmet er å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom: 

 • å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket 
 • å utdanne til diakontjeneste 
 • høgskole, sykehus og omsorg 
 • forskning, utvikling og formidling 
 • arbeid med etiske spørsmål 
 • annen virksomhet som styrker formålet. 

Diakonhjemmet realiserer formålet gjennom et omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning. Virksomhetene er organisert som ideelle aksjeselskap. Ideell virksomhetsmodell innebærer at eventuelt overskudd i drift forblir i virksomheten og går til utvikling og nyskaping.  

Stiftelsen er eier av: 

 • Diakonhjemmet sykehus AS  
 • Diakonhjemmet Omsorg AS  
 • Diakonhjemmet sykehusapotek AS 
 • VID vitenskapelige høgskole AS (majoritetseier med 54,6 prosent eierskap) 
 • Fagskolen Diakonova AS (majoritetseier med 50,1 prosent eierskap) 
 • Dues vei Omsorg AS (majoritetseier med 75 prosent eierskap) 
 • Diakonhjemmet Energisentral AS (eies av Stiftelsen og sykehuset med 50 prosent eierandel hver)  

Diakonhjemmets hovedkontor ligger i Oslo.