Årsrapport 2022

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem og datterselskap. 
I menyen oppe til høyre finner du de ulike kapitlene.

Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Diakonhjemmet og VID. Tema for besøket var hvordan vi som ideell samfunnsaktør kan bidra til løsninger som går på tvers av tjenestenivåer. Dette er bare ett av flere besøk og dialogmøter som har vært gjennomført i 2022. 

Årsrapport 2022

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem og datterselskap. 
I menyen oppe til høyre finner du de ulike kapitlene.

Virksomhetene innenfor Diakonhjemmet har også i 2022 vært betydelig påvirket av koronapandemien. Pandemi, krig i Ukraina og energikrise har skapt pris- og lønnsvekst, renteøkning, kostnadspress og strammere rammebetingelser.  

Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel for å utvikle virksomhetene ved Diakonhjemmet. Det har vært arbeidet intensivt med å utvikle Diakonhjemmet hage for å sikre framtidsrettede arealer og en bærekraftig arena for framtidens helse, omsorg og utdanning.  

I 2022 vant Diakonhjemmet en konkurranse om forprosjekt for å bygge en videregående skole med helse- og oppvekstfaglig profil og skolefaglig samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune på campus Diakonhjemmet. Diakonhjemmet har videre levert inn tilbud i konkurranse om langtidsplasser for pleie og omsorg og blitt innstilt av Sykehjemsetaten i Oslo for nytt sykehjem i Diakonhjemmet hage.  

Diakonhjemmet sykehus har deltatt aktivt i arbeidet med framtidig oppgavedeling mellom Oslo-sykehusene. I 2022 har sykehuset planlagt for overtagelse av BUP Vest i 2024 og startet bygging av en ny fløy for økt radiologisk kapasitet.   

Innsatsen for å styrke bidragene på forskningsområdet har fortsatt. VID har som del av sin universitetsstrategi sendt søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt ph.d.-program i helse og samhandling. Ved Diakonhjemmet sykehus ble en ny storsatsning, et forskningssenter for klinisk behandling innenfor revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer, REMEDY, åpnet i mai.  

Den nyetablerte Fagskolen Diakonova søkte NOKUT om akkreditering og fikk godkjent et første studietilbud innenfor Aktiv omsorg for eldre. 

Diakonhjemmets økonomiske utvikling er i stor grad en konsekvens av økonomien i virksomhetene, noe som krever god økonomi- og virksomhetsstyring. Den økonomiske utviklingen har vært påvirket av pandemien, delvis manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst og økte energipriser. Særlig Diakonhjemmet Omsorg AS har hatt en negativ økonomisk utvikling, som medførte omstilling og organisasjonsmessige endringer. Inflasjon og økte renter skaper også utfordringer for utviklings- og utbyggingsprosjektene. Det er satt i verk tiltak for å sikre handlingsrom for håndtering av risiko, investeringer og lønnsom utvikling i alle deler av virksomheten.   

Totalt sett er den økonomiske utviklingen tilfredsstillende og gir et godt grunnlag for videre utvikling og vekst. Diakonhjemmet har samlet sett god verdijustert egenkapital da eiendommene har en betydelig merverdi.  

Lederen har ordet:

Nysatsninger i stadig mer krevende omgivelser

Alle virksomhetene innenfor Diakonhjemmet løftet i 2022 betydelige og nye satsninger. 2022 var, som de to foregående årene, preget av uventede globale kriser som virket inn på landet. Det er heller ikke risikofritt å utvikle gode velferdstjenester.

Les mer

Nøkkeltall

ca 3400

2021

Ansatte

3730

MNOK

Omsetning

VID:

Ferske studenter på
historisk utdanning

Fem spente studenter ble møtt av både presse og politikere da VID åpnet Norges første høyskoleutdanning for studenter med utviklingshemming. 
 – Jeg gleder meg aller mest til å bli kjent med nye folk. Jeg har vært oppe i hele natt! sier Lea Nordvik Juriks (24). Hun er en av de ferske studentene.
VID er først ut i Norge med å tilby en slik utdanning, og VID Stavanger og VID Oslo vil denne høsten ta opp seks studenter hver.

Les mer

Diakonhjemmet Omsorg:

Ny adm. direktør i Diakonhjemmet Omsorg

Tove Kreppen Jørgensen er ansatt som administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for helse og mestring i Ås kommune og tiltrer over nyttår.

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse:

Ny videregående skole
på Diakonhjemmet

Diakonhjemmet vant konkurransen om forprosjekt for å bygge en ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo.
Skolen med 810 elever skal drives av Oslo kommune, og allerede høsten 2022 starter arbeidet med å utvikle planene videre gjennom forprosjektet.

Les mer

Diakonhjemmet Sykehusapotek:

Har sjelden lest
en bedre avhandling

Lisbet Nymoen har forsket på legemiddelrelaterte innleggelser og informasjonsflyt av legemiddelinformasjon ved innleggelse i akuttmottak. Hun fikk strålende omtale.

Les mer