I novemberkunne vi endelig invitere til vårt tradisjonsrike gjestebud i Atriet – med musikkinnslag,
bevertning, tenning av julegran og lansering av meditasjonsheftet for advent 2021.

Helse, miljø og sikkerhet

Diakonhjemmet har høye ambisjoner for arbeidsmiljø og jobber systematisk med utvikling av arbeidsmiljø og kvalitet.

Arbeidsmiljøet kartlegges gjennom medarbeiderundersøkelser og følges opp gjennom konkrete tiltaksplaner i samarbeid mellom ansatte og ledelsen.  

Virksomhetene har i ulik grad blitt påvirket av koronapandemien også i 2022, noe som ga seg uttrykk i høyere sykefravær, særlig i begynnelsen av året.  Målrettede tiltak har vært gjennomført for å følge opp høyt arbeidstrykk og tilrettelegge for å få ansatte tilbake til arbeidsstedet.  

Det er registrert 9 hendelser hvor konsekvensen var en yrkesskade som førte til sykefravær/ legebehandling og ble meldt videre til Nav. Til sammenligning ble det meldt 18 slike hendelser i 2021. Nesten halvparten av sakene som ble meldt til Nav skyldtes vold/utagering mot ansatt.   

Kvalitetssikringssystemer er viktige i alle Diakonhjemmets virksomheter. Avvik skal rapporteres og følges opp systematisk og terskelen for å melde avvik skal være lav.  Det er etablert beredskapsplaner i alle virksomheter. Dette er et arbeid som krever løpende oppdatering og beredskapsplanene er levende dokumenter som oppdateres årlig. 

Eiendomsdrift er et område der det utføres arbeid med delvis høyt risikonivå. Til dette arbeidet benyttes det også eksterne leverandører. Det stilles krav til leverandørene at de skal ha gode systemer for HMS-arbeidet og etterleve gjeldende krav i regelverket.  

Sykefravær

Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet og øke jobbnærværet i alle virksomhetene. I og med organisatoriske endringer i Diakonhjemmet Omsorg og stiftelsesadministrasjonen i 2019 og 2020 kan en ikke direkte sammenligne årene med hverandre. Pandemien har påvirket sykefraværet både i 2021 og 2022, og mest i sistnevnte, men oversikten viser likevel at det ikke har vært betydelig økning i sykefraværet.  

Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter

*) Stifteleseadministrasjonen inkluderte barnehage og omsorg frem til og med 2019.
**) Diakonhjemmet Høgskole fra 2013-2015, VID vitenskapelige høgskole fra 2016-2018
***)  Diakonhjemmet omsorg viser Sagenehjemmet frem til 2018. Fra 2020 er barnehage inkludert i omsorg.