Kyiv Kammerkor gjestet Diakonhjemmet i september og hadde konsert i Atriet.
Diakonhjemmet valgte i 2022 å støtte Kirkens Nødhjelps sitt arbeid i Ukraina.

Vår diakonale rolle

Diakonhjemmet er en samfunnsaktør som har en diakonal rolle. Å være en ideell organisasjon beskriver vår juridiske ramme. Å være en diakonal institusjon beskriver vår trosbaserte og verdimessige forankring.

I 2022 har Diakonhjemmet løftet noen tiltak som er med på å synliggjøre de diakonale innsatsene, tydeliggjøre oss både internt og overfor andre, og bidra til refleksjonen og fortolkningen av selve det diakonale oppdraget og rollen. 

 

Innspill til regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering

Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole har levert innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

- Diakonhjemmet er et stort system. Og systemet må ha vilje til å si høyt at rasisme finnes slår administrerende direktør og forstander Ingunn Moser fast.

- På bakgrunn av institusjonelle erfaringer, har vi definert arbeidet mot rasisme som en felles satsning på tvers av våre virksomheter. Sentrale innsatsområder er blant annet å øke kunnskapsnivået om temaet i våre organisasjoner, å gjennomgå personalpolitiske retningslinjer og å etablere rutiner i de ordinære kvalitetssystemene. Felles normer og forventninger operasjonaliseres i våre handlingsplaner, sier Ingunn Moser.

Her kan du lese vårt innspill til regjeringens handlingsplan.

Diakoniens dag 2022

«Rasisme og diskriminering» var tema for Diakoniens dag.

- Diakonhjemmet kan ikke ha noe distansert forhold til rasisme og diskriminering. Vårt formål forplikter oss til å sette den andre i sentrum og fremme rettferdighet og likeverd. Vi kan likevel ikke tro at mennesker ikke opplever eller utøver rasisme og diskriminering hos oss. Det er ikke fortid eller bare andre steder sier administrerende direktør og forstander, Ingunn Moser

- Vi utgjør både et snitt av befolkningen og store systemer. I våre virksomheter finnes det hver dag mange menneskemøter. Vitnesbyrd, forskning, medier og nyere litteratur viser at rasisme og diskriminering vedvarer og i noen arenaer er polariseringen til å føle på, fortsetter hun.

- Diakonhjemmets posisjon som samfunnsaktør ledsages av en plikt til å starte med denne erkjennelsen og å fortsette med mot til å ta tak, avslutter hun.

Her finner du program, og videopptak fra noen av foredragene. 

Olavsfest 2022

Olavsfest 2022- «Fortellinger om håp i vår tid»

Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og andre samarbeidspartnere, har sammen laget en femdagers programserie i Trondheim. Med krig, klimakrise, mennesker på flukt, rasisme, livstruende sykdom og sårbarhet som bakteppe, skal vi i løpet av fem dager søke kilden til håp. Hver dag, fra 30. juli til og med 3. august, tas det opp et nytt aktuelt tema der man stiller spørsmålet «Hva er kilde til håp og styrke?».

Meditasjonsheftene

Diakonhjemmet har utgitt et meditasjonshefte hver påske og advent siden 2004. Tanken bak disse heftene er at det skal være til oppmuntring og ettertanke, og tematisk kretse rundt våre kirkelige høytider. 

Kartet vi har blitt så kjent med de siste ukene fylte forsiden av Diakonhjemmets meditasjonshefte påsken 2022 - sammen med to ord på ukrainsk: «Gi håp!». Heftet inneholdt appeller fra lederne ved Diakonhjemmet virksomheter, og sterke fotografier fra Kirkens Nødhjelp sitt hjelpearbeid for flyktninger som er rammet av krigen i Ukraina.

Her kan du lese og se meditasjonsheftet for påsken 2022.

Tema for meditasjonsheftet til advent 2022 var sang og vise hvordan sang brukes i Diakonhjemmets ulike virksomheter.

Her kan du lese og se meditasjonsheftet for advent 2022.

Nyopprettet forum for diakoni i praksis

I 2022 opprettet Diakonhjemmet et forum hvis formål er å holde diskusjonen om profesjonell diakonal praksis levende og bidra til identitetsskaping, kulturbygging og nyskaping på tvers av virksomhetene.

Forum for diakoni i praksis skal være en livssynsåpen lavterskelarena for å lytte, reflektere og veilede i dilemmaer og spørsmål som oppstår i Diakonhjemmets virksomheter.  Forumet ble oppnevnt primo oktober og hadde sitt konstituerende møte i november.

Forumet ledes av Anne Austad, førsteamanuensis ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag.

Diakonifaglig råd, en viktig ressurs

Diakonhjemmet etablerte i 2021 et felles diakonifaglig råd som skal være en ressurs for å realisere Diakonhjemmets strategi og tydeliggjøre verdiprofilen. Rådet skal støtte opp under, men ikke erstatte virksomhetenes egen refleksjon om og arbeid med diakoni, identitet, profil og kulturbygging.

Rådets medlemmer har vært med og arrangert Diakonhjemmets årlige konferanse, Diakoniens dag, og synliggjøre diakonale aktørers innsats under og etter pandemien som en integrert del av samfunnets tilbud innen helse, omsorg og velferd.

Rådet er bredt sammensatt med medlemmer fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, en student og to representanter fra kirken.

Medlemmer i Diakonifaglig råd, medlemmene er oppnevnt for tre år:

 • Annette Leis-Peters, professor ved senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole (leder av Diakonifaglig råd)
 • Hilde Lausund, studieleder Helsefag, VID vitenskapelige høgskole
 • Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus
 • Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Omsorg
 • Gudmund Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus
 • Anita Glittum, daglig leder for Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg
 • Sondre Hofstad, student i sosialt arbeid, VID vitenskapelige høgskole
 • Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Stiftelse
 • Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
 • Ingun Yri Øystese, diakon og seniorrådgiver for diakoni og samfunnsspørsmål, Oslo bispedømme
 • Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet Stiftelse (sekretær for Diakonifaglig råd)