Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet sykehus AS har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innenfor psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen.

Driftsresultatet 2022 viser overskudd på 16 MNOK og årsresultatet viser overskudd på 22,7 MNOK (-3,6 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.2022 var på 546,4 MNOK som gir en egenkapitalandel av totalkapital på (48,8%). Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2022 på 461,4 MNOK i form av bankinnskudd.

Driften har i 2022 fortsatt vært påvirket av koronapandemien. Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030.

Sykehuset har i 2022 planlagt for overtagelse av BUP Vest og startet bygging av en ny fløy for økt radiologisk kapasitet. Sykehuset legger stor vekt på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene.  

Les mer om Diakonhjemmet sykehus her. 

Diakonhjemmet sykehus

Svært gode tilbake-meldinger til Senter
for kreftbehandling

61 pasienter som får kreftbehandling ved sykehuset har svart på en brukerundersøkelse, nesten alle er i svært stor og i stor grad fornøyd med behandlingen.

Les mer