På grunn av pandemien ble det også i 2021 holdt noen hovedstyremøter på Teams. 

Hovedstyrets arbeid

Styret har en årsplan for sitt arbeid med tilbakevendende temaer som behandling av årsbudsjett, årsregnskap og annen økonomi- og virksomhetsrapportering, oppfølging av strategiplanen, risikostyring, tilsyn med at lover og regler følges, HMS, bærekraft og samfunnsansvar, diakonal og ideell egenart og samfunnsbetydning. Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid og kompetanse samt samarbeidet med ledelsen.  

Det som har stått høyt på dagsorden i 2022 har vært å realisere ny strategiplan vedtatt i 2020, behandle planer for og iverksetting av eiendomsutviklingsprosjekter i Diakonhjemmet hage og på Diakonhjemmets område, følge opp vedtatte nye satsninger og faglig og strategisk samarbeid på tvers av Diakonhjemmet, tiltak for å sikre økonomisk bærekraft og finansiell planlegging for å håndtere investeringer, vekst og risiko samt nødvendig oppkapitalisering av satsninger.   

Styret består av åtte styremedlemmer, hvorav to er ansattevalgte representanter og én er innstilt av Kirkerådet i Den norske kirke. I 2022 ble det avholdt åtte møter, hvorav to ekstraordinære.  

Det er tegnet forsikring for ansvar for styret og daglig leder samt ledende ansatte i konsernet (inkludert datterselskaper med eierandel over 50%). Forsikringen dekker ansvar for formuestap.