Lisbeth Damlien
Nymoen sammen
med sine veiledere
Kirsten K. Viktil,
Espen Molden
og Erik Øie.


Har sjelden lest
en bedre avhandling

Lisbet Nymoen har forsket på legemiddelrelaterte innleggelser og informasjonsflyt av legemiddelinformasjon ved innleggelse i akuttmottak. Hun fikk strålende omtale.

Førsteopponenten, professor Jesper Hallas, startet med å si at alle sammen egentlig bare kunne dra hjem igjen. Komitéen hadde sjelden eller aldri lest en bedre avhandling, så de hadde egentlig ikke så mye å snakke om.

Til avhandlingen med tittelen «Factors of concern regarding drug-related patient safety in emergency department – a summery of results from a randomized controlled trial and observational studies» skriver bedømmelseskomitéen i sine kommentarer:

Overordnet har denne avhandlingen en uvanlig høy standard med en klar struktur, den er lett å lese og den viser en dybdeforståelse av den underliggende forskningen

Forfatteren viser også en imponerende evne til kritisk tenkning i relasjon til eget arbeid

I denne avhandlingen viser forfatteren at hun behersker ulike teknikker på en utmerket måte, i tillegg viser hun dyp kunnskap om litteraturen knyttet til feltet

Ny kunnskap om innleggelser relatert til legemidler

I tillegg til å vise at 1 av 5 innleggelser kan relateres til legemidler, diskuterer avhandlingen informasjonsflyt av legemiddelinformasjon ved innleggelse på sykehus knyttet opp mot pasientens legemiddelliste og systemer for å øke pasientsikkerheten.

Lisbeth Damlien Nymoen peker i sin avhandling på ulike faktorer som kan skape bekymring med tanke på legemiddelrelaterte innleggelser og utfordrer med dette myndigheter, helsetjenesten og den enkelte helsearbeider til å jobbe med disse faktorene på system- og individnivå. Enten det handler om ressursutnyttelse av helsepersonell, interdisiplinær- og klinisk kommunikasjon eller om hva den enkelte pasient har brukt av legemidler før et sykehusopphold.

Avhandlingen presenterer ny kunnskap både om antall innleggelser på sykehus som skyldes legemidler, enten i form av bivirkninger og/eller som følge av lav etterlevelse, en modell for prioritering av resurser i akuttmottaket, inkludert større bruk og utnyttelse av farmasøytkunnskap, og hvordan leger prioriterer tiden i akuttmottaket særlig med tanke på legemiddelrelaterte oppgaver.

Oppfordrer til bruk av farmasøytkunnskap

Nylig påtroppende sykehusapoteker, Anett Bjørhovde for Diakonhjemmet Sykehusapotek, mener avhandlingen utfordrer til å ta tak i legemiddelbruk, både med tanke på å forebygge legemiddelrelaterte innleggelser for den enkelte pasient og med tanke på økonomisk besparelser og bedre ressursutnyttelse for sykehus. Hun vil oppfordre sykehus, både på Diakonhjemmet og andre, til å ta enda mer i bruk og utnytte legemiddel- og kommunikasjonskunnskapene kliniske farmasøyter innehar, for på denne måten øke pasientsikkerheten.