Vern om skaperverket

Et målbilde i Diakonhjemmets strategiplan 2020-2030 er å være en pådriver for bærekraft, hvor ytre miljø er ett viktig element.

Diakonhjemmet har en ambisjon om å være en pådriver for bærekraft, og arbeider systematisk med å redusere fotavtrykket på det ytre miljø basert på miljøledelsessystemet ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

Alle virksomhetene har oppnådd sertifisering innenfor sine områder.

Diakonhjemmet Omsorg fikk de fleste av sine virksomheter Miljøfyrtårnsertifisert i 2021, resterende er planlagt tidlig i 2022.

Det er satt konkrete mål for å redusere energiforbruk, transportforbruk og avfallsmengde i tillegg til økt sorteringsgrad for avfall. For å redusere CO-avtrykket og redusere energiforbruket, har Diakonhjemmet bygget en felles energisentral der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg mer selvforsynt med energi til varme /kjøling. Målet er videre å bygge et helhetlig energisystem for både eksisterende og nye bygg.

Et prosjekt er i gang for å se på muligheten for å etablere et felles underjordisk avfallshåndtering-system. Bakgrunnen for prosjektet er å ivareta en fremtidig effektiv, miljø- og trafikkvennlig avfallshåndtering på Steinerud.

Med over 3 000 ansatte, 90 000 kvm bygningsmasse og Diakonhjemmet hage på 45 mål under planlegging, er bærekraftig drift -og eiendomsutvikling viktig. Diakonhjemmet hage skal sertifiseres etter BREEAM Community, et verktøy for helhetlig områdeutvikling. Som en av de første utbyggingsprosjektene i landet ble første fase godkjent i 2019. Arbeidet med det andre av de tre trinn i sertifiseringen er godt i gang.

Hvert enkelt bygg/prosjekt i DH skal byggsertifiseres etter BREEAM NOR, Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Diakonhjemmet Omsorg+ som ble ferdigstilt mot slutten av 2020 er under sertifisering ihht BREEAM-In-use.

Diakonhjemmet jobber også sammen med sine leverandører for å sikre at miljømerkede produkter benyttes og at leverandørene også driver sin virksomhet basert på godkjente miljøstandarder. Engasjementet på dette området er økende og ytterligere krav vil bli implementert fremover.

Covid-19 har hatt stor innvirkning på reisevirksomheten også i 2021, og resultert i at mye møtevirksomhet har blitt digital. Dette er en praksis som vil videreføres og reiser vil fortsatt være på et vesentlig lavere nivå enn i 2019. Gjennom perioden med Covid-19 er det også etablert mer fleksible løsninger knyttet til å kunne arbeide hjemme. Gode erfaringer fra dette vil tas med fremover og det vil jobbes videre med hvordan fleksibiliteten kan bidra til å redusere arealbehovet og dermed også det miljømessige fotavtrykket.

Diakonhjemmet er medlem av og har tilsluttet seg: