På grunn av pandemien ble det også i 2021 holdt noen hovedstyremøter på Teams. 

Hovedstyrets arbeid

I 2021 ble det avholdt åtte møter, hvorav to ekstraordinære. Styremøtene har i hovedsak blitt holdt digitalt. Totalt 103 saker ble behandlet i 2021.

Styret har en årsplan for sitt arbeid med tilbakevendende temaer som behandling av årsbudsjett, årsregnskap og annen økonomi- og virksomhetsrapportering, oppfølging av strategiplanen, risikostyring, tilsyn med at lover og regler følges, HMS, bærekraft og samfunnsansvar. Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid og kompetanse samt samarbeidet med ledelsen.

Det som har stått høyest på dagsorden i 2021 har vært å realisere ny strategiplan vedtatt i 2020, behandle planer for og eiendomsprosjekter i Diakonhjemmet hage, virksomhetsstyring og samarbeid på tvers av Diakonhjemmet og finansiell planlegging for å håndtere investeringer og vekst. Håndtering av koronapandemien har også vært et viktig fokus i styrets arbeid i 2021, med jevnlige statusoppdateringer fra virksomhetene.    

Styret består av åtte styremedlemmer, hvorav to er ansatterepresentanter og én er innstilt av Kirkerådet i Den norske kirke.

Det er tegnet forsikring for ansvar for styret og daglig leder samt ledende ansatte i konsernet (inkludert datterselskaper med eierandel over 50%). Forsikringen dekker ansvar for formuestap.