Risikoforhold

Diakonhjemmets virksomhet er eksponert for risiko på en rekke områder. Det arbeides med et helhetlig system for virksomhetsstyring ved Diakonhjemmet hvor risikostyring er et sentralt element.

Risiko knyttet til IT-sikkerhet er fortsatt et prioritert område med høy bevissthet. Det har de siste tre årene blitt gjennomført betydelige forbedringer for å forhindre datainnbrudd og virusspredning. Diakonhjemmet samarbeider med anerkjente leverandører av virusprogrammer og brannmurer, og det gjennomføres løpende oppgraderinger av disse programmene.  Videre er det innført strengere tiltak på flere områder knyttet til tilgangskontroll.

Økt ustabilitet i verden, økte priser på bl.a. energi og byggevarer, høyere rente og leveringsutfordringer påvirker risikoen i eiendomsprosjektene ved Diakonhjemmet.

 

Markedsrisiko

Diakonhjemmets virksomheter baseres i hovedsak på avtaler med Helse Sør-Øst (sykehuset), Oslo kommune (Omsorg) og Kunnskapsdepartementet (VID). Inntektene fra det offentlige er til dels aktivitetsbasert. Endringer i funksjonsfordeling og inntektsfordeling mellom sykehusene i Oslo er både et risiko- og mulighetsområde for sykehuset. I og med at en så stor andel av inntektene i Diakonhjemmet er finansiert fra det offentlige, er det risiko ved at finansieringsordningene endres ved f. eks at det offentlige overtar en større andel av funksjonene og midlene. Samtidige er virksomhetene til Diakonhjemmet innenfor helse, utdanning og omsorg et vekstområde hvor etterspørselen er økende.    

 

Finansiell risiko

Den finansielle risiko vurderes som lav. Konsernet har renterisiko for eksisterende lån, hvorav 40% av rentebærende lån er rentesikret i 10 år og mer. I løpet av de neste årene skal det investeres betydelig i eiendomsutvikling i Diakonhjemmet hage som vil gi høyere lånebelastning for Diakonhjemmet.

 

Kredittrisiko

Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav.

 

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen vurderes som lav, og likviditeten anses som god for både morselskapet og for konsernet. Eiendomsinvesteringer i Diakonhjemmet hage gjør at det er etablert trekkfasilitet.