Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 2 - Driftsinntekter Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. Note 5 - Langsiktige leieavtaler Note 6 - Poster som er slått sammen i regnskapet Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Note 8 - Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Note 9 - Finaniselle anleggsmidler Note 10 - Mellomværende med foretak i samme konsern Note 11 - Investeringer i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond Note 12 - Finanskostnader Note 13 - Bundne midler Note 14 - Egenkapital Note 15 - Pantesikret restgjeld Note 16 - Annen langsiktig gjeld Note 17 - Annen kortsiktig gjeld Note 18 - Skatt Note 19 - Garanti- og andre forpliktelser