GDPR – personvern

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) behandler personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen.

Alle virksomhetene har arbeidet med å sikre at kravene i personopplysningsregelverket (GDPR) etterleves. Det er utviklet konkrete retningslinjer og rutiner for behandling av personopplysninger innenfor alle virksomhetsområder og arbeidet med å implementere disse pågår.

Diakonhjemmet har et eget personvernombud som følger opp arbeidet. Det er også opprettet en ressursgruppe for personvernombudet med representanter fra de ulike virksomhetene som skal sikre kompetanse- og erfaringsutveksling. Personvernombudet rapporterer til hovedstyret og virksomhetsstyrene minst en gang årlig.

I 2020 har fokuset vært på å gjennomføre risikovurdering av våre systemer og prosesser for behandling av personopplysninger, føre internkontroll av disse, og kontinuerlig personvernopplæring av ledere og ansatte.