Under Olavsfest 2021 gjennomførte Diakonhjemmet seks ulike arrangementer rundt festivalens temaord «rettferdighet».

Vår diakonale rolle

Pandemien tydeliggjorde vår diakonale rolle både internt og eksternt. Diakonhjemmet og andre diakoniinstitusjoner har vært en viktig del av samfunnets beredskap og vært med og tatt stort ansvar for menneskers liv og helse gjennom hele pandemien. «Én meter kjærlighet» er uttrykk for omsorg for både enkeltmennesker og fellesskapet, sa vi i 2020. Det fortsatte også gjennom hele 2021.

Diakonhjemmet er en samfunnsaktør som har en diakonal rolle. Å være en ideell organisasjon beskriver vår juridiske ramme. Å være en diakonal institusjon beskriver vår trosbaserte og verdimessige forankring.

I forkant av vår årlige konferanse, Diakoniens dag i 2021, var det mye diskusjon og oppmerksomhet rundt nedstengingen av kirkene under pandemien. Det var nødvendig med en nyansering av bildet:

 

«Når man sier at kirka har vært nedstengt, så snevrer man inn forståelsen av hva kirka er. Gjennom diakonien har kirka vært til stede under hele pandemien.» sa Ingunn Moser, adm. direktør og forstander ved Diakonhjemmet, til Vårt Land i forkant av Diakoniens dag i 2021.

I 2021 har Diakonhjemmet i tillegg til denne kraftinnsatsen i pandemien løftet noen særegne tiltak som er med på å synliggjøre de diakonale innsatsene, tydeliggjøre oss både internt og overfor andre, og bidra til refleksjonen og fortolkningen av selve det diakonale oppdraget og rollen. 

 

Diakonifaglig råd, en viktig ressurs

Diakonhjemmet etablerte i 2021 et felles diakonifaglig råd som skal være en ressurs for å realisere Diakonhjemmets strategi og tydeliggjøre verdiprofilen. Rådet skal støtte opp under, men ikke erstatte virksomhetenes egen refleksjon om og arbeid med diakoni, identitet, profil og kulturbygging.

Rådets medlemmer har vært med og arrangert Diakonhjemmets årlige konferanse, Diakoniens dag, og synliggjøre diakonale aktørers innsats under og etter pandemien som en integrert del av samfunnets tilbud innen helse, omsorg og velferd.

Rådet er bredt sammensatt med medlemmer fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, en student og to representanter fra kirken.

Medlemmer i Diakonifaglig råd

Medlemmene er oppnevnt for tre år.

 • Annette Leis-Peters, professor ved senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole (leder av Diakonifaglig råd)
 • Hilde Lausund, studieleder Helsefag, VID vitenskapelige høgskole
 • Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus
 • Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Omsorg
 • Gudmund Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus
 • Anita Glittum, daglig leder for Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg
 • Sondre Hofstad, student i sosialt arbeid, VID vitenskapelige høgskole
 • Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Stiftelse
 • Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
 • Ingun Yri Øystese, diakon og seniorrådgiver for diakoni og samfunnsspørsmål, Oslo bispedømme
 • Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet Stiftelse (sekretær for Diakonifaglig råd)

 

Diakoniens dag 2021

Diakoniens dag 2021- «Sårbarhet i og etter koronaens tid»
«Sårbarhet i og etter koronaens tid» var tittelen på den årlige konferansen i 2021, Diakoniens dag. Erfaringer fra det ansvaret som Kirken og diakonien tok som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon ble løftet fram.
 

Her kan du se programmet og video fra arrangementet. 

 

Olavsfest 2021

Olavsfest 2021- «Hva vil det si å tjene rettferdighet?»
Under Olavsfest 2021 gjennomførte Diakonhjemmet seks ulike arrangementer rundt festivalens temaord «rettferdighet».
 

Spørsmålet «hva vil det si å tjene rettferdighet?» var sentralt og utforsket gjennom dialog med fagfolk, praktikere, ledere fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, representanter fra Den norske kirke, Caritas Norge, Muslimsk Dialognettverk (MDN), Samarbeidsrådet for tro og livvsynssamfunn (STL), Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF), og Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF).

Her kan du lese om våre arrangementer og her kan du se opptakene.

 

Meditasjonsheftene

Diakonhjemmets meditasjonshefter utgis i forbindelse med advent og påske. I 2021 valgte Diakonhjemmet vårt felles ikon, Maria i kristendommen og Mariam i islam, som virkemiddel til å sette ord på grunnleggende og universelle menneskelige behov, samt til å invitere hverandre til dialog uavhengig av hverandres kulturelle eller religiøse tilknytning.

Her kan du lese og se meditasjonsheftet for advent 2021.

Her kan du lese og se meditasjonsheftet for påsken 2021.