Om Diakonhjemmet

Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke. Diakonhjemmet ble grunnlagt i 1890 for å utdanne og mobilisere til «kirkelig nødinnsats» som svar på sosiale utfordringer og materiell nød i datidens Christiania.

Formålet til Diakonhjemmet er å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom:

 • å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket
 • å utdanne til diakontjeneste
 • høgskole, sykehus og omsorg
 • forskning, utvikling og formidling
 • arbeid med etiske spørsmål
 • annen virksomhet som styrker formålet.

Diakonhjemmet realiserer formålet gjennom et omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning. Virksomhetene er organisert som ideelle aksjeselskap. Ideell virksomhetsmodell innebærer at eventuelt overskudd i drift forblir i virksomheten og går til utvikling og nyskaping.

Stiftelsen er eier av:

 • Diakonhjemmet sykehus AS
 • Diakonhjemmet Omsorg AS,
 • Diakonhjemmet sykehusapotek AS
 • VID vitenskapelige høgskole AS (majoritetseier med 54,6 prosent eierskap)
 • Fagskolen Diakonova AS (majoritetseier med 50,1 prosent eierskap)
 • Samfunnsbygg Holding AS (majoritetseier med 75 prosent eierskap)
 • Diakonhjemmet Energisentral AS (eies av stiftelsen og sykehuset med 50 prosent eierandel hver)   

Diakonhjemmets hovedkontor ligger på Steinerud i Oslo.