Foto: Colourbox

Framtidsutsikter

Diakonhjemmets opprinnelse i 1890 var knyttet til et kall og oppdrag om å løse samfunnets utfordringer innenfor helse og omsorg. I 2021 er konteksten og utsiktene for Diakonhjemmets virksomhet ganske endret. Ambisjonene om å bidra som tydelig og betydelig samfunnsaktør og langsiktig samarbeidspartner for offentlige myndigheter, er fortsatt høye.

Den overordnede rammen for samfunnsoppdraget i vår tid er bærekraftmålene for 2030, og Diakonhjemmet har som strategisk mål å være en pådriver for bærekraft i vid forstand.

Perspektivmeldingen peker på to hovedutfordringer; oljeinntektene avtar og den aldrende befolkningen. Forventningene til helse-, omsorg- og velferdstjenestene fortsetter å vokse. Samtidig blir fellesskapets mulighet til å fylle gapet mellom forventning og tilgjengelig tilbud ikke større, kanskje snarere tvert imot. Det er utfordringer Diakonhjemmet må være med å svare på med sikte på framtidens bærekraftige velferdstjenester.

Diakonhjemmet har sin virksomhet innenfor vekstområder, på den måten er fremtidsutsiktene lyse.  Videre utvikling er imidlertid avhengig av at samfunnet fortsatt prioriterer å finansiere tjenestene og velger å legge til rette for å beholde en livskraftig ideell sektor. Det krever en egen politikk og strategi fra myndighetenes side i tillegg til god organisering, styring og ledelse, finansiering, samarbeid på tvers av sektorer og at ideelle aktører jobber aktivt med tjenesteinnovasjon. En vil også måtte utvikle tilbud som sikrer samarbeid og samspill med aktører innenfor frivillig sektor, næringslivet og offentlig sektor.

Ideelle organisasjoner innenfor helse- og omsorgsfeltet har lang historie i Norge og berører 100 000 vis av mennesker hvert år. I 2018 var 9 prosent av sysselsettingen innenfor helse- og sosialtjenester hos ideelle. På tross av omfanget er det mangel på systematiske empiriske studier på den samfunnsmessige betydningen av ideelle og diakonale aktørers virksomhet. Diakonhjemmet har i samarbeid med VID og flere diakonale aktører iverksatt et prosjekt som har til hensikt å dokumentere ideelle virksomheters egenart, merverdi og samfunnsbetydning.

For å håndtere utfordringene fremover peker perspektivmeldingen på at det vil være viktig å satse på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering. Diakonhjemmet skal og må ta dette samfunnsansvaret og realiseringen vil kreve at en lykkes innenfor virksomhetsområdene ved Diakonhjemmet og med den felles, overordnede strategien om helhetlige tilnærminger, samhandling og deling, og tydelig verdiprofil, innenfor utdanning, helse og omsorg.

Styret i Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet)

 

Oslo, 21. april 2022

 

Paul Erik Wirgenes (styreleder)

Vibeke Hammer Madsen (nestleder)

Bente Holm Mejdell

Espen Andre Haavarsholm

Ingeborg Synøve Midttømme

Anne Cathrine Holm Furuheim

Signe Myklebust

Tormod Solberg

 

Ingunn Moser

(adm. dir./forstander)