Foto: Colourbox

Likestilling og diskriminering

Diakonhjemmet har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og diskriminering, uansett begrunnelse, aksepteres ikke. Diakonhjemmet mener at mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten gjennom den enkelte medarbeiders individualitet og bidrag.

Samtlige av Diakonhjemmets virksomheter har utarbeidet retningslinjer og arbeider planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Virksomhetene samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. I 2021 har virksomhetene sluttet seg til anbefalingene fra Diakonifaglig råd om å sette temaet rasisme og diskriminering tydeligere på dagsorden, og vil følge opp anbefalingene i egen virksomhet. Rasisme skal også tematiseres i fellesarrangement og seminarer i løpet av 2022 der alle virksomheter er invitert, herunder blant annet Diakoniens dag og markering av FNs internasjonale dag mot rasisme og diskriminering.

Hovedledelsen på Diakonhjemmet består av 9 personer, hvorav fem kvinner og fire menn. Hovedstyret består av åtte personer, hvorav fem kvinner og tre menn.

Det norske Diakonhjem

Det norske Diakonhjem arbeider målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I 2021 ble det vedtatt retningslinjer for likestilling og mangfold for morselskapet, som bygger på vedtatt personalpolitikk og er i tråd med likestillingsloven og egne retningslinjer for å forebygge, motvirke og stanse mobbing og diskriminering. Retningslinjene skal bidra til å realisere Diakonhjemmets visjon og strategiske mål ved aktivt å fremme mangfold, et inkluderende, attraktivt og stimulerende arbeidsmiljø, sikre likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. 

I 2021 er retningslinjene og handlingsplaner blitt fulgt opp planmessig i arbeidsmiljøutvalget og i samarbeid med tillitsvalgte. Det er gjort en gjennomgang av mulig risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Ett av tiltakene er et eget tilsettingsreglement som er under utarbeidelse, og som skal følges opp i alle deler av virksomheten. Det er videre blitt vedtatt å følge opp tiltak om å jobbe mot rasisme og diskriminering som ble anbefalt av Diakonifaglig råd i 2021. Oppfølgingen ble satt på vent høsten 2021 som en følge av pandemien, men vil bli iverksatt påfølgende år med blant annet gjennomgang av policydokumenter, reglement/retningslinjer og rutiner og avdelingsvise workshops for å bevisstgjøre i hvilken grad rasisme og diskriminering finner sted i Det norske Diakonhjem og hvordan dette kan håndteres og forebygges.

I 2021 ble lønnsplassering av alle ansatte gjennomgått for å avdekke og justere eventuelle utilsiktede og diskriminerende lønnsforskjeller. Dette ble gjort i forkant av lokale lønnsforhandlinger og fulgt opp som en hovedprioritet i lokale forhandlinger i november 2021.

Stiftelsesadministrasjonen utøver en livsfaseorientert personalpolitikk og tilpasser betingelser i den grad det er mulig og ut ifra den enkelte ansattes behov. Det var to ansatte som hadde foreldrepermisjon i 2021 og det ble gitt mulighet for gradert foreldrepermisjon etter eget ønske. Det var ingen ansatte som arbeidet (ufrivillig) deltid eller som hadde midlertidig stilling.