Resultat 2021

Nedenfor er resultatene til Diakonhjemmet samlet kommentert. Tallene for 2020 står i parentes.

Diakonhjemmet har i 2021 en samlet omsetning på 3 531 MNOK (3 182 MNOK). Årsresultatet i 2021 viser et underskudd på 51,2 MNOK (overskudd på 40,9 MNOK). Resultatene påvirkes av endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse. Årsresultat 2021 er dårligere enn i 2020 som i hovedsak skyldes svakere resultater i Det norske Diakonhjem (morselskapet) og i sykehuset.

Egenkapitalen pr 31.12.2021 var på 1 030 MNOK (1 079 MNOK), som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 35% (38%). Netto kontantstrøm for 2021 er -149 MNOK. Konsernet har til gode ekstraordinær koronakompensasjon på 74 MNOK som utbetales i februar. Justert for dette ville netto kontantstrøm vært - 69 MNOK. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset og eiendomsutviklingskostnader i morselskapet finansiert over drift. Likvide midler pr 31.12.21 er 627 MNOK. Likviditeten vurderes som god.

Det norske Diakonhjem

Det norske Diakonhjem har et årsresultat på 45,2 MNOK (6,1 MNOK). Selskapet har kostnadsført 54 MNOK i forprosjektkostnader knyttet til utvikling av eiendommen på Steinerud i Oslo. Reguleringskostnader og kostnader frem til og med konseptvalg er resultatført.

Egenkapitalen per 31.12.2021 er 480,7 MNOK (525,9 MNOK) som er egenkapitalandel av totalkapital på 35% (36%). Netto kontantstrøm for 2021 er -28,8 MNOK. Negativ kontantstrøm skyldes i hovedsak eiendomsutviklingskostnader som er finansiert over drift. Likvide midler pr 31.12.21 er 83 MNOK. Likviditeten vurderes fortsatt som god.

Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

 DET NORSKE DIAKONHJEM

 

 

RESULTATREGNSKAP

 

 

 

 

 

for perioden 01.01-31.12.2021

 

 

 

2020

2021

 

Note

2021

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

 

 

 

  -   

  -   

Salgsinntekter

2

164 022 650

142 409 386

  -   

  -   

Basistilskudd og aktivitetsbaserte inntekter

2

3 111 842 334

  2 830 897 547

  130 981 988

142 954 916

Leieinntekter

2

60 726 088

  46 112 857

  14 908 390

22 279 699

Andre driftsinntekter

2

194 829 949

  162 644 058

  145 890 378

165 234 615

SUM DRIFTSINNTEKTER

 

3 531 421 021

  3 182 063 848

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

  -   

0

Forbruk av varer

 

348 543 468

  299 855 401

  31 869 269

37 545 207

Lønn, sos.utg. og andre pers.kostn.

4,8

2 258 579 396

  2 066 658 342

  31 788 093

46 492 452

Årets av- og nedskrivninger

3

134 113 301

  105 487 682

  69 376 757

121 303 909

Andre driftskostnader

4,6

841 249 911

  664 804 109

  133 034 119

205 341 568

SUM DRIFTSKOSTNADER

 

3 582 486 076

  3 136 805 535

 

 

 

 

 

 

  12 856 259

−40 106 953

DRIFSRESULTAT

 

−51 065 055

  45 258 313

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinntekter og -kostnader

 

 

 

  6 918 262

9 755 392

Finansinntekter

11

16 137 794

  11 044 296

  11 079 034

13 844 498

Finanskostnader

12

15 231 591

  12 819 691

−4 160 772

−4 089 106

RESULTAT AV FINANSPOSTER

 

906 203

−1 775 396

 

 

 

 

 

 

  8 695 487

−44 196 059

RESULTAT FØR SKATT

 

−50 158 851

  43 482 918

 

 

 

 

 

 

  2 564 466

999 690

Skattekostnad

18

999 802

  2 564 466

 

 

 

 

 

 

  6 131 021

−45 195 749

ÅRETS RESULTAT

 

−51 158 653

  40 918 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONERINGER:

 

 

 

 

 

Minorietens andel av resultat

14

4 829 398

  12 908 130

  6 131 021

−45 195 749

Overført til/fra annen egenkapital

14

−55 988 051

  28 010 322

  6 131 021

−45 195 749

SUM

 

−51 158 653

  40 918 452

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM 

12/31/20

12/31/21

BALANSE

Note

12/31/21

12/31/20

 

 

EIENDELER:

 

 

 

 

 

ANLEGGSMIDLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATERIELLE EIENDELER

 

 

 

 

 

Imaterielle eiendeler

 

4 760 283

6 371 232

 

 

SUM IMATERIELLE EIENDELER

3

4 760 283

6 371 232

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIGE DRIFTSMIDLER

 

 

 

94 569 011

93 725 541

Tomter

 

60 725 541

61 569 011

1 035 678 780

1 014 008 288

Bygninger

 

1 510 880 998

1 477 147 515

6 229 486

6 553 844

Inventar, anlegg og transportmidler

 

196 716 402

132 589 670

1 136 477 277

1 114 287 673

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

3

1 768 322 941

1 671 306 196

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

 

 

 

105 832 051

110 470 012

Investeringer i datterselskaper

7

0

0

0

0

Pensjonsmidler

8

104 930 351

35 669 496

16 156 910

16 556 910

Andre finansielle anleggsmidler

9

119 671 604

108 501 974

121 988 961

127 026 922

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

 

224 601 955

144 171 470

 

 

 

 

 

 

1 258 466 238

1 241 314 595

SUM ANLEGGSMIDLER

 

1 997 685 179

1 821 848 898

 

 

 

 

 

 

 

 

OMLØPSMIDLER

 

 

 

0

0

Varelager

 

11 470 879

10 758 835

 

 

 

 

 

 

 

 

FORDRINGER

 

 

 

18 502 425

7 544 754

Kundefordringer

 

67 162 842

69 638 673

52 282

1 154 406

Konsernfordringer

 

0

0

1 386 361

6 292 579

Andre fordringer

 

155 682 635

71 369 327

19 941 068

14 991 739

SUM FORDRINGER

 

222 845 477

141 008 000

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGER

 

 

 

54 280 381

52 777 428

Aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond

11

56 328 349

57 809 123

 

 

 

 

 

 

110 806 806

83 011 370

Bankinnskudd og kontanter

13

627 390 696

776 607 586

 

 

 

 

 

 

185 028 255

150 780 537

SUM OMLØPSMIDLER

 

918 035 401

986 183 544

 

 

 

 

 

 

1 443 494 493

1 392 095 132

SUM EIENDELER

 

2 915 720 580

2 808 032 442

 STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM

12/31/20

12/31/21

BALANSE

Note

12/31/21

12/31/20

 

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL/GJELD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNSKUTT EGENKAPITAL

 

 

 

15 000 000

15 000 000

Grunnkapital

14

15 000 000

15 000 000

415 460 929

415 460 929

Annen innskutt egenkapital

14

382 460 929

382 460 929

430 460 929

430 460 929

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

 

397 460 929

397 460 929

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPTJENT EGENKAPITAL

 

 

 

95 454 814

50 259 065

Annen egenkapital

14

593 434 267

649 279 282

 

 

Minoritetsinteresse

14

39 240 506

32 657 112

525 915 743

480 719 994

SUM EGENKAPITAL

 

1 030 135 702

1 079 397 323

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGSIKTIG GJELD

 

 

 

6 976 265

5 698 760

Pensjonsforpliktelser

8

38 779 902

51 152 250

827 586 760

841 792 564

Gjeld til kredittinstitusjon

15

922 152 060

879 650 606

7 692 282

6 410 226

Annen langsiktig gjeld

15

58 095 226

30 377 282

16 250 015

13 252 415

Konserngjeld

 

0

0

858 505 322

867 153 965

SUM LANGSIKTIG GJELD

 

1 019 027 188

961 180 138

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTSIKTIG GJELD

 

 

 

33 249 536

22 949 630

Leverandørgjeld

 

191 471 787

155 380 712

0

0

Gjeld til kredittinstitusjon

 

0

0

2 633 474

4 290 987

Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter

 

164 911 559

143 336 292

2 665 185

1 088 468

Betalbar skatt

18

1 088 468

2 665 185

3 318 275

1 315 984

Konserngjeld

 

0

0

17 206 958

14 576 104

Annen kortsiktig gjeld

17

509 085 876

466 072 792

59 073 428

44 221 173

SUM KORTSIKTIG GJELD

 

866 557 690

767 454 981

 

 

 

 

 

 

917 578 750

911 375 138

SUM GJELD

 

1 885 584 878

1 728 635 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 443 494 493

1 392 095 132

EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL

 

2 915 720 580

2 808 032 442