I novemberkunne vi endelig invitere til vårt tradisjonsrike gjestebud i Atriet – med musikkinnslag,
bevertning, tenning av julegran og lansering av meditasjonsheftet for advent 2021.

Helse, miljø og sikkerhet

Diakonhjemmet skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hensynet til HMS skal ivaretas i alle prosesser og aktiviteter.

Diakonhjemmet har høye ambisjoner for arbeidsmiljø og jobber systematisk med utvikling av arbeidsmiljø og kvalitet. Arbeidsmiljøet kartlegges gjennom medarbeiderundersøkelser og følges opp gjennom konkrete tiltaksplaner i samarbeid mellom ansatte og ledelsen. Virksomhetene har i ulik grad blitt påvirket av covid-19 pandemien; med høyt arbeidstrykk og tilstedeværelse i helseinstitusjonene, mens VID og mange i administrative funksjoner har hatt hjemmekontor. Målrettede tiltak har vært gjennomført for å følge opp høyt arbeidstrykk og tilrettelegge for sosial kontakt på hjemmekontor.

Det er registrert 39 hendelser hvor konsekvensen var en yrkesskade. Til sammenligning ble det meldt 35 slike hendelser i 2020. 18 av de meldte skadene førte til sykefravær/ legebehandling og ble meldt videre til Nav. Nesten halvparten av sakene som ble meldt til Nav skyldtes vold/utagering mot ansatt. Alle tilfellene er registrert ved sykehuset, ingen andre skader er rapportert i de andre virksomhetene i 2021.

Kvalitetssikringssystemer er viktige i alle Diakonhjemmets virksomheter. Avvik skal rapporteres og følges opp systematisk og terskelen for å melde avvik skal være lav.

Sikkerhetsarbeidet har i 2021 hatt mye fokus på IT-sikkerhet og personvern. Kravene til behandling av personinformasjon stiller høye krav til sikker behandling. Mye av strukturene ble lagt på plass fram mot 2020, mens det i 2021 har vært søkelys på løpende oppfølging og evaluering av etterlevelse av rutinene.

Det er etablert beredskapsplaner i alle virksomheter. Dette er et arbeid som krever løpende oppdatering og endring som følge av endringer i organisasjoner eller risikobilde i omgivelsene. Beredskapsplanene er levende dokumenter som oppdateres årlig.

Eiendomsdrift er et område med delvis høyt risikonivå. Til dette arbeidet benyttes det også eksterne leverandører. Det stilles krav til leverandørene at de skal ha gode systemer for HMS-arbeidet og etterleve gjeldende krav i regelverket.

Sykefravær

Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet i alle virksomhetene. I og med organisatoriske endringer i Diakonhjemmet Omsorg og stiftelsesadministrasjonen i 2019 og 2020 kan en ikke direkte sammenligne årene med hverandre. Pandemien har påvirket sykefraværet både i 2020 og 2021 og mest i 2021, men oversikten viser likevel at det ikke har vært betydelig økning i sykefraværet.  
 

Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter

*) Stifteleseadministrasjonen inkluderte barnehage og omsorg frem til og med 2019.
**) Diakonhjemmet Høgskole fra 2013-2015, VID vitenskapelige høgskole fra 2016-2018
***)  Diakonhjemmet omsorg viser Sagenehjemmet frem til 2018. Fra 2020 er barnehage inkludert i omsorg.