Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet sykehus AS har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innenfor psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen.

Driftsresultatet 2021 viser underskudd på 10 MNOK og årsresultatet viser underskudd på 3,6 MNOK (9,8 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var på 523,6 MNOK som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 45,9% (47,1%). Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2021 på 411 MNOK i form av bankinnskudd.

Driften har også i 2021 vært betydelig påvirket av koronapandemien. Sett i forhold til størrelse har antall behandlede koronapasienter vært blant de høyeste i landet.

Innenfor somatikk har sykehuset opprettholdt den høye aktiviteten. Sykehuset avlaster AHUS med ø-hjelp for bydelene Grorud, Stovner og Alna. Innenfor psykisk helsevern er tjenestetilbudet videreutviklet i tråd med nasjonale føringer. Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030.

Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt. Sykehuset legger stor vekt på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene. Det faglige nivået er høyt, med høy andel tilslag på søknader om forskningsmidler og publikasjoner i de høyest rangerte internasjonale tidsskriftene.

Diakonhjemmet sykehus

Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. 

Les mer

Diakonhjemmet sykehus


Nyskapende behandling av eldre psykisk syke

Tenk deg at du er gammel, har alvorlig psykiatrisk sykdom og flere somatiske sykdommer, samtidig. Da trenger du eksperter fra flere sykehusavdelinger og fra ulike deler av primærhelsetjenesten, samtidig. 

Les mer