Vi gjør oss klar
til å yte mer for flere

I skrivende stund, hvor jeg spoler noen måneder tilbake og tenker på 2021, er det fremdeles pandemien som dominerer og preger virksomhetene våre. Også gjennom hele 2021 har ansatte ved sykehjemmene, hjemmetjenestene, omsorgsboligene, barnehagene, apoteket og høgskolen videreført den store innsatsen for å ivareta liv og helse og samtidig sikre god driftsutvikling.  

Denne maidagen i 2022 kan jeg ikke heller la være å tenke på at krigen i Ukraina ikke var startet. En krig som på mange måter og for utallige mennesker markerer et før og etter 24. februar 2022.  

Men hva med 2021?  

Vi fortsatte å bygge stein på stein for å realisere de ambisiøse planene nedfelt i strategiplan 2020-2030. Vi bereder grunnen for å kunne yte mer for flere. Og vi gjør det som en profesjonell ideell og diakonal sivilsamfunnsaktør. 

I tillegg til å ta et stort ansvar under pandemien, har virksomhetene hatt fokus på å omstille for å utvikle, innovere, digitalisere og skape rom for betydelige utviklings- og forskningsaktiviteter.  

Diakonhjemmet etablerte seg i Stavangerregionen med kjøp av en interessant eiendom og skal utvikle omsorgstjenester som svarer på kapasitetsbehov i Stavanger kommune. Her har vi også en unik mulighet til å skape en god utviklingskontekst for VIDs utdanninger og forskning på ny campus. 

Vi la detaljerte planer for mange deler av utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage. For å kunne utvide og utvikle tjenestene og kapasiteten i våre virksomheter, startet vi arbeidene med infrastrukturen i bakken på området vårt på Steinerud i Oslo: for vann, fjernvarme, kabler, rør etc.  

Fag- og forskningssamspillet mellom sykehuset, omsorg, VID og apoteket er blitt tettere langs flere akser. Vi samarbeider mer om forskning på tvers av virksomhetene, har flere ansatte som har delte fagstillinger i to virksomheter, styrker samhandlingen for å ha gode pasientforløp mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har utvidet utdanningskapasiteten. 

Jeg er stolt over å lede en organisasjon som bidrar på så mange ulike måter til konkretiseringen og virkeliggjøringen av diakonien
– kirkens samfunnsoppdrag.  

Ingunn Moser, adm. direktør og forstander 

Vi opprettet en ny organisasjon, Fagskolen Diakonova, sammen med gode partnere. Den skal bli en byggestein i arbeidet med å dekke fremtidens behov for kompetanse og bemanning innenfor helse og omsorg. Fagskolen skal ha en inkluderende og diakonal profil. Mens vi avventer akkreditering fra NOKUT forbereder vi oss på å rekruttere og ta imot de første studentene, som forhåpentligvis vil kunne begynne høsten 2023. 

Jeg er stolt over å lede en organisasjon som bidrar på så mange ulike måter til konkretiseringen og virkeliggjøringen av diakonien - kirkens samfunnsoppdrag.   

Vårt nyopprettede Diakonifaglig råd arrangerte Diakonhjemmets årlige konferanse, Diakoniens dag, med temaet «sårbarhet i og etter koronaens tid». På Olavsfest i Trondheim sommeren 2021 deltok vi sammen med representanter fra virksomhetene innenfor Diakonhjemmet og eksterne samarbeidspartnere, med en programserie om «Hva vil det si å tjene rettferdigheten?». I meditasjonsheftet for julen 2021 «En samtale om Maria/Mariam» satt vi ord på grunnleggende og universelle menneskelige behov.

Tre eksempler på aktiviteter hvor vi har bidratt til refleksjon og samtaler om det diakonale oppdraget og om rollen til diakoniinstitusjoner i vår tid.

Men det er i hverdagen vi setter det største avtrykket med vårt arbeid.  

Vi mener at det diakonale samfunnsoppdraget i dag bør forstås og kommuniseres innenfor rammen av Agenda 2030 og bærekraftmålene. Bærekraft i vid forstand er definitivt et diakonalt anliggende, slik det kommer til uttrykk i Den norske kirkes definisjon av diakoni og Diakonhjemmets formål. Det gir også nye muligheter for diakonal nytenkning og nyskaping.

Med vår historie og verdiprofil har Diakonhjemmet og andre diakoniinstitusjoner et ansvar her vi ikke kan ta lett på. Fra Diakonhjemmets side jobber vi for å realisere hele formålet og diakonidefinisjonen, vektlegge sammenheng og gjensidig avhengighet mellom de ulike dimensjonene i oppdraget, og knytte dette til bærekraft.