Framtidsutsikter

Driftsmessig har 2019 vært et utfordrende år, samtidig som virksomhetene oppleves å ivareta samfunnsoppdragene og målsettingen til Diakonhjemmet på en god måte.

For en diakonal institusjon vil egen identitet være svært sentralt. Dagens livssynsåpne samfunn gir nye utfordringer og nye muligheter.

Sykehus

Signaler fra sentrale helsemyndigheter og Helse Sør-Øst indikerer at de ideelle sykehusenes rolle fortsatt vil stå sterkt, og det forventes at veksten i befolkningsutviklingen skal ivaretas i størst mulig grad av de ideelle lokalsykehusene i Oslo-området. Diakonhjemmet forventes dermed å få en økt rolle for befolkningens spesialisthelsetjenestetilbud i Oslo, og sykehuset må legge til rette for dette gjennom fortsatt omstilling, økt behandlingskapasitet og utvidelse av bygningsmassen.

Høgskole

Innenfor høgskole- og universitetssektoren er myndighetenes prioriterte områder omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskapning og et bærekraftig velferdssamfunn, styrking av samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer, styrket utdanningskvalitet og arbeidslivsrelevans, satsing på digitalisering og digital kompetanse og et godt studentvelferdstilbud.

VIDs styre har pedagogisk utvikling, internasjonalisering, ekstern samhandling, campusutvikling og bærekraft som prioriterte områder for kommende 2-årsperiode. VID har som målsetning å posisjonere seg enda sterkere og befeste sin posisjon innenfor høyere utdanning gjennom vekst i portefølje og antall studenter.

Vekstambisjonene innebærer at VID utforsker videre samarbeidsmuligheter og etablering av nye studietilbud samtidig som det er avgjørende å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og vekst. Framtidsutsiktene vurderes å være gode.

VID har de siste årene arbeidet med langsiktige og strategiske samarbeidsavtaler med kommuner og andre aktører i arbeids- og samfunnsliv i regionene hvor VID har studiesteder. Avtalene omfatter samarbeid om gjensidig kompetansebygging, utdanningstilbud, forsknings- og utviklingsarbeid, omstilling og tjenesteutvikling.

Gjennom samarbeidet i sentrale og regionale råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) får VID tilbakemeldinger om at høgskolen, med sin portefølje og sine strategiske valg, er godt posisjonert for å svare på behov i arbeidslivet.

Omsorg

Innenfor omsorgssektoren er det gitt signaler fra myndighetene som innebærer gode rammevilkår for vekst for Diakonhjemmets satsning på omsorg, jf. kapittelet om myndighetskontakt og rammevilkår. Diakonhjemmet ønsker å utvikle fremtidsrettede tilbud med vekt på gode løsninger for brukerne innenfor barnevern og barnehager i tillegg til hjemmetjenester og eldreomsorg. Strategien er å bygge videre på fag- og tjenesteområder hvor høgskolen og sykehus allerede har sterke kompetanse- og forskningsmiljøer, og bygge opp under VID sine kompetansemiljøer i de regionene VID har virksomhet.

Utviklingen vi står overfor vil innebære en rekke utfordringer. Selv om det er kommet positive signaler fra kommunale og statlige myndigheter om fremtidige rammevilkår for helse- og omsorgssektoren, opplever Diakonhjemmet fortsatt manglende likebehandling mellom offentlige og private ideelle aktører, både innenfor høyere utdanning, spesialisthelsetjenester og kommunale omsorgs- og velferdstjenester.

Pensjon

Pensjon er fortsatt et område med stor usikkerhet, og små endringer i parameterne som legges til grunn for beregning av pensjonskostnadene kan få store økonomiske konsekvenser. En ekstra utfordring er de historiske pensjonskostnadene.

Diakonhjemmet Omsorg sine virksomheter gikk derfor ved årsskiftet 2019-2020 over til den nye, hybride pensjonsordningen forsikret tjenestepensjon for medlemmer innenfor Virke.

Diakonhjemmet ønsker å utvikle fremtidsrettede tilbud med vekt på gode løsninger for brukerne.

Koronapandemien

Fra mars 2020 har koronapandemien slått inn i Norge og det blir stadig tydeligere at den i tillegg til å skape en beredskapssituasjon for menneskers liv og helse, får store ringvirkninger for økonomi og samfunnsutvikling både nasjonalt og globalt.

For alle Diakonhjemmets virksomheter gjelder at det er vanskelig å overskue konsekvensene av koronapandemien på dette tidspunktet.

I følge Helse Sør-Øst vil alle kostnader og reduserte inntekter som følge av korona bli kompensert. Tilsvarende dekker Oslo kommune utgifter knyttet til koronapandemien for barnehager, sykehjems- og hjemmetjenester. 

For VID er det kritisk å opprettholde gjennomføringsgraden for studenter, noe som vil ha økonomisk virkning fra 2021. Videre er det usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen påvirker rekruttering til og opptak av nye studenter, samt framdriften i  campusutviklingsprosjektene.

For sykehusapoteket, som har hatt en negativ utvikling i 2018-2019, vil koronasituasjonen sannsynligvis redusere omsetningen ytterligere. Det er satt i gang en gjennomgang for å sikre bærekraftig drift og situasjonen følges nøye med hensyn til behov for ytterligere tiltak.

For eiendomsdriften er tett oppfølging av prosjekter, særlig Omsorg+, avgjørende med hensyn til eventuelle framdriftskonsekvenser grunnet i koronasituasjonen. Kun morselskapet har plasseringer av likviditetsreserver i aksjefond og kun et begrenset beløp, hvor et eventuelt tap ikke anses å ville få vesentlige konsekvenser.

Politiske signaler

Politiske signaler og utvikling innenfor folkehelse, sykehusstruktur, eldreomsorg og utdanning, samt teknologiske og digitale endringer, fordrer nye løsninger med økte krav og forventninger til tjenester og profesjoner. Som en viktig samfunnsaktør vil Diakonhjemmet ta større initiativ til å utvikle og påvirke på disse områdene.

 

Styret i Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet)

Oslo, 25. mars 2020

 

Paul Erik Wirgenes (styreleder)

Vibeke Hammer Madsen (nestleder)

Atle Sommerfeldt 

Kari Jordheim

Kristin Bødtker Walstad 

Signe Myklebust

Rune Selmar 

Tord Kjesbu

Bente Holm Mejdell 

Tormod Solberg (1. varamedlem)

 

Ingunn Moser

(adm. dir./forstander)