Myndighetskontakt
og rammevilkår

Diakonhjemmets arbeid er avhengig av et godt samarbeid med kommunale og statlige myndigheter.

Sykehuset ivaretar et sørge-for-ansvar som lokalsykehus for tre bydeler i Oslo gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF. Videre er sykehuset tildelt en rekke funksjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er etablert faste kontaktmøter mellom sykehuset og bydelsdirektørene i Oslo kommune for å sikre en god dialog om dette. Høgskolens virksomhet er basert på årlige tilskudd fra Kunnskapsdepartementet gjennom tildeling over statsbudsjettet, studentavgifter og oppdragsfinansiering. Gjennom universitets- og høgskolerådet er det utviklet en god dialog med statlige myndigheter.

Gode rammevilkår er ytterligere sikret i forbindelse med Diakonhjemmets satsning på omsorgssektoren. Det er gjort viktige vedtak på kommunalt og nasjonalt nivå som danner fremtidige rammevilkår for Diakonhjemmet innenfor helse- og omsorgssektoren. Blant annet er det gitt offentlige føringer på at 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.

Videre har Storting og Regjering gitt tydelige signaler om at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. I forbindelse med behandling av Lov om offentlige anskaffelser ble det i 2016 klart at et samlet politisk Norge ville åpne for å kunne reservere kontrakter for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. I etterkant har man ventet på avklaringer av denne muligheten, inkl. veiledning for anskaffelser som kan fremme ideelle leverandørers medvirkning i tjenesteproduksjonen og vise handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket. I februar 2020 ble adgangen til å reservere konkurranser for ideelle forskriftsfestet og regjeringen fastslo at stat og kommuner kan skjerme ideelle aktører fra konkurranse om helse- og sosialtjenester.