Diakonhjemmet sykehus

Virksomhetsområdet sykehus består av Diakonhjemmet sykehus AS.

Sykehuset har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innenfor psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen. Sykehuset har en langsiktig avtale og årlig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Diakonhjemmet sykehus er akuttsykehus og lokalsykehus innenfor somatikk og psykisk helsevern for ca. 145.000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern i Oslo, samt regionsykehus for Helse Sør-Øst innenfor revmatiske leddsykdommer og revmakirurgi.

Sykehuset har også en spesialfunksjon ut over egen sektor for eldre pasienter med brudd og for alderspsykiatri, og er landets største innenfor klinisk psykofarmakologi. Sykehuset har to nasjonale tjenester: Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste innen revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Innenfor somatikk har sykehuset opprettholdt en høy aktivitet og avlaster AHUS med øyeblikkelig hjelp for bydelene Grorud, Stovner og Alna. Innenfor psykisk helsevern er tjenestetilbudet videreutviklet i tråd med nasjonale føringer.

Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030. Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt, og er godt i gang med omstilling for å tilpasse seg endringer i finansieringsmodellen for sykehusene i Oslo-området.

Sykehuset fokuserer på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene. Det faglige nivået er høyt, med høy andel publikasjoner i de høyest rangerte internasjonale fagtidsskriftene.

31.12.2019 var det tilsammen 1 643 ansatte på sykehuset, hvorav 1 262 kvinner og 381 menn. Antall utførte årsverk i 2019 var totalt 1 383.

Driftsresultatet for sykehuset for 2019 viser et overskudd på 20,4 MNOK. Årsresultatet viser et overskudd på 26,6 MNOK mot et overskudd på 57,4 MNOK i 2018.

Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2019 på 556 MNOK i form av bankinnskudd. Av likviditetsbeholdningen utgjorde innestående skattetrekksmidler 57,5 MNOK.

Pr. 31.12.2019 har sykehuset i hovedsak kortsiktig gjeld (93 %). Av total gjeld, utgjør pensjonsforpliktelser 4 %. Egenkapitalen var pr. 31.12.2019 på 517,3 MNOK. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2019 var 51,9 % mot 51,1 % pr. 31.12.2018.

Sykehuset er avhengig av en positiv kontantstrøm for å sikre løpende og fremtidige investeringer. Sykehuset har for 2019 hatt en svakt positiv kontantstrøm. Det har vært en positiv kontantstrøm fra den operasjonelle aktiviteten som er benyttet til finansiering av investering i varige driftsmidler.