Det ytre miljø

Et viktig element i Diakonhjemmets oppdrag er å vise respekt og omsorg for skaperverket gjennom forvaltning av ressurser og eiendom.

Det er et mål å tilordne miljøbevisste løsninger, med vern av skaperverket som en grunnleggende holdning, gjennom bærekraftig drift og effektiv energibruk. En målsetting i strategiplanen for 2020-2030 er at Diakonhjemmet er en pådriver for bærekraft.

Diakonhjemmets påvirkning på det ytre miljø stammer i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transport og entreprenørvirksomhet.

Miljøsatsingen til Diakonhjemmet ble i 2019 ført videre. Diakonhjemmet ble en støttespiller til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 ved å slutte seg til programerklæringen. I tillegg er Diakonhjemmet partner i Næring for klima, som er et nettverk for næringslivet i regi av Oslo kommune.

I 2019 ble VID Oslo campus Diakonhjemmet sertifisert etter Miljøfyrtårn. Fra tidligere er Diakonhjemmet Sykehus miljøsertifisert etter ISO 14001 og Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er Miljøfyrtårnsertifsert.

I 2019 er satsningen på BREEAM, Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygninger, videreført. Det arbeides med å klassifisere hele Diakonhjemmet hage som et BREEAM Community.