Eiendomsforvaltning

Diakonhjemmets eiendomsforvaltning er en del av morselskapet og har ansvar for drift og utleie av de eiendommer som Diakonhjemmet eier, som i hovedsak befinner seg på Steinerud i Oslo.

Samlet eiendomsmasse er på ca. 90.000 kvm, inkludert 109 hybler og 183 boliger. Næringseiendommene leies primært ut til datterselskapene. Ved utleie av hybler og boliger prioriteres egne studenter og ansatte.

Drift og utvikling av eiendom inngår i en strategisk satsning for å støtte opp under tjenesteutviklingen innenfor virksomhetsområdene og bidra til å utvikle framtidens bærekraftige omsorgs- og velferdstjenester.

Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt innenfor et område på 40 mål på Steinerud, med satsning på utvikling og nyskaping av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Utviklingen av Diakonhjemmet hage tar utgangspunkt i stiftelsens formål og strategiplan 2020-2030. Første delprosjekt i Diakonhjemmet hage er Omsorg+-leilighetene. Diakonhjemmet har inngått en 30 års leieavtale med Oslo kommune om utleie inkl. drift og vedlikehold av omsorgsleiligheter. Bygget skal etter planen stå ferdig i september 2020.

Eiendomsvirksomheten hadde i 2019 en inntekt på 140 MNOK og et resultat etter skatt på 39 MNOK. Resultat i 2018 var 30 MNOK. Kostnader til  utvikling av eiendommen på Steinerud er hovedsakelig kostnadsført. Det har vært 16,5 årsverk i eiendomsavdelingen i 2019.