Fremtidens diakoni

For Diakonhjemmet var 2019 preget av arbeidet med å samle og overdra virksomhetene innenfor omsorg til et nytt datterselskap, Diakonhjemmet Omsorg AS, på linje med Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole. 

Diakonhjemmet har gjennom en årrekke satset strategisk på å bygge opp dette tredje virksomhetsområdet. I tråd med formålet har hensikten vært å utvikle tjenester med diakonal profil i hele omsorgskjeden, og med rom for mer av hele livet. Vi skal være der livet leves i det daglige, i familier og lokalsamfunn, og være spesielt gode på overganger og sammenheng mellom ulike livsfaser, sektorer og tjenestenivåer.

I alle våre tjenester, og i alt vårt utviklingsarbeid, skal vi ha en helhetlig tilnærming. Et eksempel er sykehusets samarbeid med bydelene om utviklingen av nye FACT-team, et fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingstilbud i nærmiljøet til personer med psykiske lidelser og sammensatte behov. 

I tråd med visjonen om å være nyskaper i tjeneste for vår neste, har Diakonhjemmet i 2019 også arbeidet med planene for et felles utviklingsprosjekt kalt Diakonhjemmet hage. Denne hagen vår skal være campus, innovasjonsdistrikt og nærmiljø på samme tid. Vi stiller området til disposisjon som utprøvingsarena for modeller for helhetlig omsorg og bærekraftig velferd. Her skal vi se både tjenesteforløpene og utdanningsløpene i sammenheng. 

Første trinn er bygging av 124 Omsorg+-leiligheter som skal stå ferdig høsten 2020. Andre trinn er samlokalisering av VIDs to campus i Oslo i 2020. Deretter følger utbygging av campus for å gi rom for enda flere utdanningsaktører og enda mer av utdanningskjeden.   

Ved nyttår vedtok hovedstyret ny strategiplan for perioden 2020-2030 og i målbildet for denne står bærekraft sentralt. Diakonhjemmet har som mål å være en pådriver for bærekraft i vid forstand: sosialt, økonomisk, økologisk og politisk. Som en del av denne ambisjonen legger vi lista høyt og sertifiserer vi utbyggingen av Diakonhjemmet hage etter miljøstandarden BREAAM Communities

Vi bygger bl.a. en felles energisentral med brønnpark og henter overskuddsvarme fra sykehuset som skal gjøre prosjektet selvforsynt med energi til varme og kjøling. Videre har vi fått tilskudd til grønn glede-prosjekter hvor barna fra barnehagene møter beboere og brukere i eldreomsorgen til felles innsats i hagen i den gamle forstanderboligen. Og vi har anlagt bikuber som produserer Diakonhjemmets egen honning

Her er det så mye kompetanse og engasjement!  Det er en idealisme og et eierskap til virksomheten, formålet og faget som er fascinerende sterk.

Diakonhjemmet Omsorg samarbeider med ulike organisasjoner og har gjort plass i sykehjemmene og Omsorg+ til prosjekter, grupper og naboer som trenger et samlingssted i nærmiljøet. Sykehuset har prøvd ut et nytt verktøy for organisering av frivillige. Nå kan du melde deg som frivillig rett i app’en Nyby. Den gjør det mulig for deg å bidra med det du kan, når du kan – som sykehusvert, kirkevert eller bokvert, turvenn eller mentor, i våke- og nærværstjenesten, «trygt hjem»-tjenesten eller den ambulante kaffebaren «bønner på hjul». Frivillig innsats bidrar til en meningsfylt hverdag både for den som gir og den som tar imot. 

Som ny administrerende direktør og forstander fra august 2019 kjenner jeg meg privilegert som får jobbe med Diakonhjemmet og virksomhetene våre. Her er det så mye kompetanse og engasjement!  Det er en idealisme og et eierskap til virksomheten, formålet og faget som er fascinerende sterk. Vi har muligheter som er mindre til stede i for eksempel offentlig sektor. Vi har en utviklingsorientering som gjør at vi kan utvikle nye ting på tvers av alle virksomheter. Det synes folk er spennende, og det gir faglige og individuelle utviklingsmuligheter.

Diakonhjemmet og andre diakonale institusjoner er viktige deler av samfunnsveven. Vi har vært pionérer innenfor utdanning, helse og omsorg, og har vært med å forme velferdssamfunnet. Det å få ta denne historien videre og forme fremtidens diakoni, er en meningsfylt og spennende oppgave!

 

Ingunn Moser.
Administrerende direktør og forstander 
Det norske Diakonhjem