Medarbeiderforhold

Diakonhjemmet arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle virksomhetsområdene.

Dette søkes ivaretatt gjennom mer målrettet rekruttering, interne utviklingsprogram og kompetanseutvikling.

Diakonhjemmet er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Diakonhjemmet har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, mobbing eller trakassering. Diakonhjemmet arbeider aktivt og målrettet for å universelt utforme og tilrettelegge hovedløsningene i de fysiske forholdene slik at virksomhetens funksjoner kan benyttes av flest mulig. Flere av virksomhetene samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Diakonhjemmet skal ikke forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er ikke registrert avviksmeldinger eller varslinger innenfor disse områdene i 2019.

Diakonhjemmet jobber med en balansert kjønns- og alderssammensetning. Per 31.12.2019 består hovedledelsen av tre kvinner og tre menn.  Hovedstyret i Diakonhjemmet består av ni representanter, hvorav fem kvinner og fire menn.

Diakonhjemmet skal ikke forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.