Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Formålet realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg.

Det norske Diakonhjem ble opprettet i 1890 og har som formål å å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom

 

 • å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket
 • å utdanne til diakontjeneste
 • høgskole, sykehus og omsorg
 • forskning, utvikling og formidling
 • arbeid med etiske spørsmål

 

Diakonhjemmet arbeider under visjonen Nyskaper i tjeneste for vår neste. Nyskaper sier noe grunnleggende om holdning og innretning til den virksomheten vi driver, tjeneste er et ideal og en verdibase innenfor helse og omsorg og vår neste, «den andre», sier noe om eksistensberettigelse og retning for vårt diakonale og samfunnsmessige engasjement og ansvar.

Diakonhjemmet har også et motto: Engasjert for mennesket. Mottoet er et viktig identitetsmerke og det er institusjonens mål at dette skal være tydelig i Diakonhjemmets praksis.

Mottoet, sammen med de fire kjerneverdiene   – tjeneste, kvalitet, respekt og rettferdighet - skal gi grunnlag, retning, inspirasjon og korrektiv for Diakonhjemmet og dets virksomheter.

Å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket. 

Stiftelsen realiserer sitt formål gjennom følgende selskaper: 

Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet Sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Innen forskning, er Diakonhjemmet blant de mest aktive sykehusene. Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er en viktig aktør i samhandling med Diakonhjemmet Sykehus og Diakonhjemmet Omsorg til beste for pasienter og lokalbefolkning. Sykehusapoteket har høy kompetanse og er et foregangsapotek blant annet innenfor klinisk farmakologi og kommunikasjon om legemidler.

Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg AS drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt hovedsakelig sitt oppdrag fra Oslo kommune.Virksomheter innenfor Omsorg er:

 • Sykehjemmene Sagenehjemmet, Nordberghjemmet og Ammerudlunden
 • Diakonhjemmets to barnehager Borgenveien og Steinerud
 • Samtalesenteret Dialog
 • Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester

VID vitenskapelige høgskole AS

VID vitenskapelige høgskole AS er i dag landets største diakonale høgskole, og tredje størst blant de private høgskolene. Høgskolen utdanner profesjonsutøvere og fagpersoner innenfor helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelsesfag, og kultur- og religionsstudier på alle nivåer fra bachelor til ph.d. I tillegg driver høgskolen forskning og internasjonalt arbeid innen helsefaglige, sosiale og kirkelige virksomhetsområder. VID har campus i Oslo, Bergen, Rogaland og Tromsø.

Andre virksomheter:

 • Diakonhjemmet oppnevner også flertallet i styret for Stiftelsen Kirkens Familievern. Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang er styreleder.
 • Diakonhjemmet samarbeider med Sjømannskirken om El Campanario i Spania.