Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Sykehusapoteket er et foregangsapotek, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon.

Hovedoppgaven til Sykehusapoteket er å støtte opp om sykehusdriften med hensyn til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester.

Det var tilsammen ansatt 25 personer på sykehusapoteket. Alle er kvinner.

Apoteket har i 2019 hatt økt aktivitet volummessig, men lavere omsetning på grunn av prisnedgang på legemidler. Sykehusapoteket har hatt en omsetning på 92,9 MNOK i 2019 og et underskudd på 1,9 MNOK. I 2018 hadde sykehusapoteket 102 MNOK i omsetning og et underskudd på 1,1 MNOK.

Totalomsetningen er redusert med 8,8 % sammenlignet med fjoråret. Varesalget utgjør 88,5 % av apotekets inntekter, salg av tjenester og andre inntekter utgjør 11,5 %.

Utviklingen i omsetning og resultatgrad i 2019 har vært lavere enn forventet. Stor reduksjon i priser på anbudslegemidler har redusert omsetningen i Sykehusapoteket med 10 %. Selskapets negative resultat i 2019 dekkes av egenkapitalen. Sykehusapoteket har pr. 31.12.2019 egenkapital på 10,2 MNOK som utgjør en egenkapitalandel på 44,6 %.

Årets kontantstrøm er negativ med 0,23 MNOK. Likviditetsbeholdningen ansees god.