RISIKOFORHOLD

Diakonhjemmets virksomhet er eksponert for risiko på en rekke områder. Hovedstyret har rettet fokus på risikostyring og det er satt mål om å avdekke og styre risiko for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og operative mål.

Markedsrisiko

Diakonhjemmet sine virksomheter baseres på avtaler med Helse Sør-Øst (sykehuset) og Oslo kommune (Omsorg). VID får tilskudd over statsbudsjettet fra Kunnskapsdepartementet Inntektene fra det offentlige er til dels aktivitetsbasert. Endringer i funksjonsfordeling og inntektsfordeling mellom sykehusene i Oslo er et risikoområdet for sykehuset.

Finansiell risiko

Den finansielle risiko vurderes som lav. Konsernet har renterisikoen for eksisterende lån, men vil ikke ha det for langsiktig finansiering av Omsorg +.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen vurderes som lav, og likviditeten anses som god for både morselskapet og for konsernet. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i 2019.