Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 2 - Driftsinntekter Note 3 - Varige driftsmidler og goodwill Note 4 - Lønnskostnader, Antall ansatte, Godtgjørelser MM. Note 5 - Investeringer i datterselskap Note 6 - Pensjonskostnader, -Midler og forpliktelser Note 7 - Finansielle anleggsmidler Note 8 - Investeringer i aksje, obligasjons- og pengemarkedfond Note 9 - Finanskostnader Note 10 - Bankinnskudd Note 11 - Egenkapital Note 12 - Pantesikret restgjeld Note 13 - Annen langsiktig gjeld Note 14 - Avsetninger Note 15 - Annen kortsiktig gjeld Note 16 - Skatt Note 17 - Hendelser etter balansedag