Eierstruktur og styrets arbeid

Styret i Det norske Diakonhjem omtales som hovedstyret og er generalforsamling for Diakonhjemmets underliggende aksjeselskaper.

Hovedstyret har den overordnede myndigheten og utgjør den øverste ledelsen av Diakonhjemmet. Hovedstyret skal sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag og formål, slik dette kommer til uttrykk i vedtektene.

Hovedstyret skal føre et overordnet tilsyn med virksomhetene i datterselskapene, og sørge for at de ulike virksomhetene arbeider mot samme overordnet mål. I en diakonal institusjon har hovedstyret et særlig ansvar for å se til at Diakonhjemmets trosgrunnlag er gitt plass og er en integrert del av institusjonens hverdag.

I 2019 ble det avholdt åtte fysiske møter, hvorav to ekstraordinære, i tillegg til fire elektroniske møter. Totalt 87 saker ble behandlet.

Styrets arbeid

Styret har i 2019 arbeidet med å ferdigstille ny strategiplan for 2020-2030.

Styret har videre lagt til rette for at Diakonhjemmet Omsorg blir et eget AS gjennom fusjoner mellom datterselskaper og overdragelse av virksomheter fra morselskapet. Styret har i 2019 ansatt ny adm. direktør/forstander for stiftelsen.

Styret består av ni styremedlemmer, hvorav to er ansattrepresentanter og én er innstilt av  av Kirkerådet i Den norske kirke. Styret har to varamedlemmer, hvorav 1. varamedlem møter fast i styremøter. 

Kart eierandel – oppdatert pr 01.04.20.