Samfunnsansvar

Diakonhjemmet har et samfunnsansvar ut fra formålet; fremme og utvikle diakonal aktivitet og tjenester i kirke og samfunn.

Diakonhjemmet er en langsiktig, troverdig og pålitelig samarbeidspartner og leverandør av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning til offentlige myndigheter, en diakonal aktør med et kirkelig oppdrag om å være kirke i verden og en tros- og rettighetsbasert sivilsamfunnsaktør med forankring i lokalt engasjement og frivillighet.

Diakonhjemmet ønsker videre å være en viktig samarbeidspartner for virksomheter som bidrar positivt i samfunnet og bygger opp under Diakonhjemmets verdier.

Diakonhjemmet hage er et eksempel på dette, der Diakonhjemmet støtter opp under Oslo kommunes hovedsatsninger på campus- og innovasjonsområder, bærekraftig byutvikling, et godt bomiljø og framtidsrettede tjenestetilbud for Oslos befolkning.