Oppussset kantine og nabolagskafe ved Sagenehjemmet. 

Sagenehjemmet AS

Sagenehjemmet er et sykehjem med beliggenhet på Bjølsen i Oslo. Sykehjemmet har en leie- og tjenesteytingsavtale med Oslo kommune på lik linje med de andre sykehjemmene.

Sykehjemmet har 70 plasser. Det er 13 plasser i skjermet enhet for demente og 57 plasser i somatisk avdeling. Ved utgangen av 2019 var det 109 ansatte, hvorav 17 var menn.

Årsresultatet 2019 for Sagenehjemmet viser en omsetning på 76 MNOK og et overskudd på 7,8 MNOK. Tilsvarende tall for 2018 var 68 MNOK og et overskudd på 3,6 MNOK. Det positive driftsresultatet skyldes blant annet endringer i pensjonskostnadene.

Balanseføring av investeringer i 2019 var på 1,1 MNOK. Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr. 31.12.2019 på 5,5 MNOK. Selskapet har i tillegg et tilnærmet ubenyttet kassekredittlån på ca. 2,6 MNOK.