Økonomi – resultat

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Dette innebærer at eventuelt overskudd i virksomhetenes drift går tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit).

Det hentes dermed ikke ut utbytte av aksjeselskapene, men overskudd benyttes til formålet og tjener til det beste for virksomhetene, brukerne og samfunnet. Diakonhjemmet som konsern har i 2019 en omsetning på 2 911 MNOK kroner. Dette er 217 MNOK høyere enn i 2018.

Årsresultatet 2019 totalt for konsernet viser et overskudd på 40 MNOK, mot et overskudd på 55 MNOK i 2018. Resultatene påvirkes av endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse. Pr. 31.12.2019 har konsernet en egenkapital på 1 038 MNOK, mot 998 MNOK pr. 31.12.2018, tilsvarende en egenkapitalandel på 41 %, sammenlignet med 44% per 31.12.2018.

2 911

MNOK

Omsetning i 2019

Konsernets kontantstrøm er positiv, men vesentlig lavere enn tidligere år. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset finansiert over drift. Likviditeten ansees fortsatt som god.

Totalt antall årsverk i hele konsernet i 2019 var 2 121, mot 2 020 i 2018. Antall årsverk i morselskapet var 71 i 2019 og 67 i 2018. Det norske Diakonhjem (morselskapet, inklusive eiendom, utvikling av Omsorg og barnehage) har et positivt driftsresultat på 17,4 MNOK i 2019, mot 14.8 MNOK i 2018. Årsresultatet viser et overskudd på 5,1 MNOK for 2019. Det negative resultatet for 2018 påvirkes av bokført tap som følge av riving av bolig i forbindelse med klargjøring av tomt i Diakonhjemmet hage. Egenkapitalen utgjør 520 MNOK per 31.12.2019 (40 % egenkapitalandel), mot 515 MNOK per 31.12.2018 (47 % egenkapitalandel).

Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.

Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.

Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Omsorg+-bygget vil ved ferdigstillelse fullfinansieres med lån fra Husbanken og Oslo kommune. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene. Det arbeides kontinuerlig med en forsvarlig kapitalforvaltning for å ivareta kapitalen, skape økonomiske bidrag til vårt diakonale formål og trygge den finansielle og økonomiske stillingen for Diakonhjemmet. Hovedstyret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01-31.12.2019

Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

Driftsinntekter

Note Konsern 2019 Konsern 2018

3 939 442

4 503 136

Salgsinntekter

2

180 812 222

132 251 224

19 186 317

20 349 242

Tilskudd

2 2 559 911 781 2 400 143 127

119 314 370

122 264 130 Leieinntekter 2 38 413 113 42 691 861

15 761 993

17 358 679 Andre driftsinntekter 2 132 768 270 119 864 626
158 202 122 164 475 187 SUM DRIFTSINNTEKTER - 2 911 905 386 2 694 950 838
Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019 Driftskostnader Note Konsern 2019 Konsern 2018

-

-

Varer

-

280 464 946

270 243 329

50 568 927 60 444 119 Lønn, sos.utg. og andre pers.kostn.

4, 6

1 943 704 067 1 774 606 509
29 000 474 29 707 820 rets av- og nedskrivninger

3

93 882 257 88 069 423
63 831 525 56 965 542 Andre driftskostnader 4 548 414 561 493 120 679
143 400 926 147 117 481 SUM DRIFTSKOSTNADER - 2 866 465 831 2 626 039 940
14 801 196 17 357 706 DRIFSRESULTAT - 45 439 555 68 910 898
Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

Finansinntekter og -kostnader

Note Konsern 2019 Konsern 2018

1 532 104

6 774 057

Finansinntekter

8

15 628 193

7 918 272

18 711 511 16 813 235 Finanskostnader 9 18 452 895 20 033 068
(17 179 407) (10 039 178) RESULTAT AV FINANSPOSTER - -2 824 702 (12 114 796)
Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

RESULTAT FØR SKATT

Note Konsern 2019 Konsern 2018

(2 378 211)

7 318 528

 

-

42 614 853

56 796 102

1 766 983

2 215 079

Skattekostnad

15

2 215 079

1 766 983

(4 145 194)

5 103 449

ÅRETS RESULTAT

-

40 399 774

55 029 119

- -

Minorietens andel av resultat

11

1 698 081

1 196 105

- -

OVERFØRINGER:

- - -

-

-

 

- - -

(4 145 194)

5 103 449

Overført til/fra annen egenkapital

11

38 701 693

53 833 014

(4 145 194)

5 103 449

SUM

-

36 654 668

53 833 014


 

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
BALANSE EIENDELER:

Stiftelsen 31.12.2018

Stiftelsen 31.12.2019

ANLEGGSMIDLER

Note Konsern 31.12.2019 Konsern 31.12.2018
- -

IMATERIELLE EIENDELER Goodwill
SUM IMATERIELLE EIENDELER3


3 834 270
3 834 270


5 228 555
5 228 555

- -

VARIGE DRIFTSMIDLER

- - -

95 927 926
714 774 497
6 295 555

94 823 206
919 047 839
5 508 958

Tomter
Bygninger
Inventar, anlegg & transp.mid

-

61 823 206
1 256 941 453
103 936 358

62 927 926
1 021 378 789
99 825 672

816 997 978 1 019 380 003 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 3 1 422 701 017 1 184 132 387
    FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER      

85 094 454
0
12 656 925

89 450 024
0
12 656 925

Investeringer i datterselskaper
Pensjonsmidler
Andre finansielle anleggsmidler

5
6
7

0
16 035 215
96 727 215

0
10 478 627
90 113 900

97 751 379

102 106 949

SUM FINANSIELLE ANLEGGSM. -

112 762 430

100 592 527

914 749 357

1 121 486 952

SUM ANLEGGSMIDLER

-

1 539 297 717

1 289 953 469


 

Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

OML?PSMIDLER

Note Konsern 31.12.2019 Stiftelsen 31.12.2018
0 0

Varelager

-

9 879 202

9 072 413


 

Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

FORDRINGER

Note Konsern 31.12.2019 Stiftelsen 31.12.2018

4 044 973

5 578 632

Kundefordringer

-

48 563 119

47 129 424

5 653 508 1 966 848 Konsernfordringer - 0 0
5 920 424 2 442 403 Andre fordringer - 55 433 368 57 104 283
15 618 905 9 987 883 SUM FORDRINGER - 103 996 487 104 233 707

 

Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

INVESTERINGER

Note Konsern 31.12.2019 Stiftelsen 31.12.2018

43 473 166

49 107 981

Aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond

8


52 592 549

48 280 930

117 509 110

114 767 364

Bankinnskudd og kontanter

10

813 232 474

801 585 621

176 601 181 173 863 228

SUM OML?PSMIDLER

- 979 700 712 963 172 671
1 091 350 538 1 295 350 180

SUM EIENDELER

- 2 518 998 429 2 253 126 140

 

STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
BALANSE:

Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

EGENKAPITAL/GJELD:

Note Konsern 31.12.2019 Konsern 31.12.2018

-

-

INNSKUTT EGENKAPITAL

- - -
15 000 000 15 000 000 Grunnkapital 11

15 000 000

15 000 000

415 460 929 415 460 929 Annen innskutt egenkapital 11 382 460 929 382 460 929
430 460 929 430 460 929 SUM INNSKUTT EGENKAP. - 397 460 929 397 460 929
Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

OPPTJENT EGENKAPITAL

Note Konsern 31.12.2019 Konsern 31.12.2018

84 220 343

89 323 792

Annen egenkapital

11

618 850 565

582 195 897

- - Minoritetsinteresse 11

19 748 982

18 050 901

514 681 272 519 784 721 SUM EGENKAPITAL - 1 036 060 476 997 707 727
Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

LANGSIKTIG GJELD

Note Konsern 31.12.2019 Konsern 31.12.2018

8 581 891

9 188 461

Pensjonsforpliktelser

6

80 837 586

102 227 939

492 584 779 682 747 122 Gjeld til kredittinstitusjon 12 735 565 268 545 402 925
10 256 394 8 974 338 Annen langsiktig gjeld 12

32 971 838

35 566 394

22 245 215 19 247 615 Konserngjeld - 0 0
533 668 279 720 157 536 SUM LANGSIKTIG GJELD - 849 374 692 683 197 258
Stiftelsen 31.12.2018 Stiftelsen 31.12.2019

KORTSIKTIG GJELD

Note Konsern 31.12.2019 Konsern 31.12.2018

26 047 986

32 422 050

Leverandørgjeld

-

141 459 354

121 818 950

- - Gjeld til kredittinstitusjon - 3 056 2 612 298

3 722 858

6 094 676 Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter -

132 921 341

122 737 923

1 763 530

2 511 775 Betalbar skatt 15 2 511 775 1 763 530

691 871

2 472 844 Konserngjeld - 0 0

6 987 523

5 799 555 Diverse avsetninger 13 111 575 211 88 068 975

3 787 220

6 107 023 Annen kortsiktig gjeld 14 245 092 523 235 219 479

43 000 988

55 407 923 SUM KORTSIKTIG GJELD - 633 563 260 572 221 155
           

576 669 267

775 565 459

SUM GJELD

-

1 482 937 952

1 255 418 413

           

1 091 350 539

1 295 350 180

EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL

-

2 518 998 428

2 253 126 140


STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM KONTANTSTR?MOPPSTILLING

Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Konsern 2019 Konsern 2018

-2 378 211

7 318 528

Årets resultat før skatt

40 567 828

56 796 102

-1 282 056 -1 282 056 Nedskrivning lån Oslo kommune -2 594 556

-3 344 556

5 238 937 9 038 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -27 332 5 231 720
29 000 474 29 707 820 Av- og nedskriving anleggsmidler/goodwill 93 882 257 88 069 423
         
477 003 -5 172 974

Årets kursendring på plasseringer

-5 134 805 332 003
-1 106 799 -1 466 834 Betalt skatt -1 466 834 -1 106 799
0 0

Endring i varelager

-806 789 -210 114
-2 619 149 -1 533 659

Endring i kundefordringer

-1 433 695 3 122 258
18 722 699 6 374 064 Endring i leverandørgjeld 19 640 404 15 320 724
-116 005 606 570 Endring netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser -26 946 941 -39 142 408
-8 340 183 12 449 307 Endring i andre tidsavgrensningsposter eks skatt 45 233 614 4 646 063
         

37 596 710

47 009 804

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

160 913 151

129 714 416

Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

Kontantstr?mmer fra investeringsaktiviteter

Konsern 2019 Konsern 2018

359 502

0

Avgang driftsmidler

78 174

411 675

-39 146 941 -232 098 883 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -331 107 444 -109 864 289
-6 440 001 -4 355 570 Kjøp og finansiering av virksomhet/datterselskap 0 -1 500 000
-1 610 0 Kapitalinnskudd KLP -6 613 315 -7 386 633
0 0 Investering i andre finansielle anleggsmidler 0 -15 821
- -461 841 Netto endring i plasseringer 823 186 0
         

-45 229 050

-236 916 294

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-336 819 399

-118 355 068

Stiftelsen 2018 Stiftelsen 2019

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Konsern 2019 Konsern 2018

21 522 723

210 697 166

Ny langsiktig gjeld

210 697 166

21 522 723

- - Endring trekkfasiliteter -2 609 242 2 612 298
-22 541 172

-23 532 423

Nedbetalt langsiktig gjeld -20 534 823 -19 543 572
-4 706 058 - Overtagelse/salg av virksomhet - likvide midler 0 12 006 570
         

-5 724 507

187 164 743

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

187 553 101

16 598 019

         

-13 356 847

-2 741 747

Sum endring likvide midler

11 646 853

27 957 367

         

130 865 957

117 509 110

Likvide midler 01.01.

801 585 621

773 628 255

         

117 509 110

114 767 363

Likvide midler 31.12.

813 232 474

801 585 621