VID vitenskapelige høgskole

Virksomhetsområdet høgskole består av VID vitenskapelige høgskole AS. Selskapet ble etablert 1. januar 2016 og eies av fem diakonale institusjoner med Diakonhjemmet som majoritetseier. VID Holding AS er eierstyre.

VID har studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, samt et mindre studiesenter i Tromsø. Hovedkontoret ligger i Oslo. I oktober 2019 ble det vedtatt at studiested Oslo skal samlokaliseres på campus Diakonhjemmet i løpet av vårsemesteret 2020.

VID har også i 2019 arbeidet intensivt for å sikre bærekraftige fag- og forskningsmiljø gjennom kompetanseheving og rekruttering av høy faglig kompetanse, samordning, sammenslåing og revisjon av utdanningsprogram og styrking og utvikling av eksternt samarbeid og internasjonalisering.

Med virkning fra 1.1.2019 ble SEPREP tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser overdratt til VID. I 2019 har VID også inngått avtale med Bærum kommune om langsiktig og forpliktende samarbeid om kunnskapsutvikling, kompetansebygging, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.

Søkertallene for 2019 har samlet sett en nedgang på 0,4 % sammenlignet med 2018. For VIDs grunnutdanninger er nedgangen på 5,7 % sammenlignet med 2018, mens det for VIDs master- og videreutdanninger er en økning på 21 %.

Høgskolen har økt produksjon og gode resultater knyttet til utdanningsvirksomheten i 2019. Studiepoengproduksjonen i 2019 har økt med 6,9 % sammenlignet med 2018 og antall kandidater uteksaminert ved VID i 2019 (944) er 6,8 % høyere enn i 2018 (884).

Innenfor forskning viser foreløpige tall at VID vil oppnå tilsvarende omfang av publiseringspoeng som i 2018 (203,8 publiseringspoeng), som vurderes som tilfredsstillende. Ph.d.-studiene rekrutterer fortsatt godt og talte ved utgangen av 2019 81 ph.d.-studenter (2018: 74).

Årsregnskapet for VID i 2019 viser et overskudd på 3,3 MNOK sammenlignet med 1,6 MNOK i 2018.

Egenkapitalen pr. 31.12.2019 er 45,5 MNOK som gir en egenkapitalandel på 32,6 % og egenkapital som andel av inntektene på 9,6 %. Eiendelene pr. 31.12.2019 utgjør 139,8 MNOK hvorav bankinnskudd utgjør ca. 105,6 MNOK som gjør at høgskolen har god likviditet.

Inntektene i 2019 er på 476,4 MNOK som er 46 MNOK høyere enn 2018. Statstilskuddet er på 364,7 MNOK. VID fikk 2 MNOK SAKS-midler fra Kunndskapsdepartementet.

Totale driftskostnader er i 2019 på 475,4 MNOK, som er 45,3 MNOK høyere enn fjoråret. Personalkostnadene på 343,5 MNOK er 37,2 MNOK høyere enn fjoråret og driftskostnadene på 131,8 MNOK er 8,1 MNOK høyere enn fjoråret.