Diakonhjemmet Omsorg
Hjemmetjenester AS

Virksomheten har fast base på Nordberghjemmet. Det har i 2019 vært driftet hjemmesykepleie på dag- og kveldstid 7 dager i uka.

Virksomheten har i løpet av 2019 hatt brukere i 14 av 15 bydeler. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet 118 brukere, sammenlignet med 113 brukere ved utgangen av 2018 og 56 i 2017. Per 31.12.2019 var det 79 ansatte, mot 51 i 2018.

Årsregnskapet for 2019 viser en omsetning på til sammen 31,4 MNOK, mot 18,3 MNOK i 2018.

Hjemmesykepleien utgjorde 30,8 MNOK (2018: 17,6 MNOK), mens øvrig virksomhet, praktisk bistand og private oppdrag, utgjorde 0,2 MNOK (2018: 0,3 MNOK.).

Årsresultatet for 2019 viser et underskudd på 3,0 MNOK (2018: -2,2 MNOK). Likviditetsbeholdningen pr 31.12.2019 var 3,2 MNOK, hvorav 1,0 MNOK i bundne skattetrekksmidler. Selskapet har pr 31.12.2019 en negativ egenkapital på -0,5 MNOK. Egenkapitalandelen pr 31.12.2019 var -5,5 %, mot +6,2 % i fjor.

Hjemmetjenester har signert rammeavtale fra 01.04.2020 for fritt brukervalg i Oslo som vil gi tilbud om døgnkontinuerlig hjemmesykepleie og praktisk bistand.